Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

III SA/Wa 1609/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

nie wynika że otrzymywany przez skarżącą z A. zasiłek wdowi nie jest wypłacany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i że nie jest świadczeniem rodzinnym...
przepisów o świadczeniach rodzinnych lub czy jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym na podstawie austriackich przepisów prawa rodzinnego lub odpowiadające przepisom prawa...

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

rodzinnych, zasiłki dla opiekunów, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze?, 2. w przypadku...
rozporządzenia, Gmina wskazała, że w kategorii tej mieszczą się następujące świadczenia: świadczenia przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłki...

I SA/Łd 772/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-21

i zasiłkami z pomocy społecznej -Centrum egzekwuje nienależnie pobrane świadczenia. W wybranych przypadkach od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych naliczane...
związane z egzekucją alimentów, środki stanowiące nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zasiłki z pomocy społecznej, nie stanowią/nie będą stanowić wynagrodzenia...

I FSK 389/18 - Wyrok NSA z 2020-08-10

Pomocy Społecznej (dalej również jako 'Ośrodek'). W ramach działalności Ośrodka, w określonych przypadkach pobierane są opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych...
z funkcjonowaniem funduszu alimentacyjnego oraz egzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej, od których w wybranych przypadkach...

I SA/Op 358/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-06

Dyrektor KIS w zakresie pytania nr 2 potwierdził prawidłowość stanowiska Gminy, zgodnie z którym '(...) środki pieniężne stanowiące nienależnie pobrane świadczenia rodzinne...
:, A. świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych - osoby korzystające z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność...

I SA/Łd 737/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-11-28

. I gdyby te środki przekazał do fundacji rodzinnej, która następnie by je jako świadczenia przekazywała beneficjentom, wówczas środki te byłyby po raz kolejny opodatkowane. Zdaniem...
jako świadczenia w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy o fundacjach rodzinnych oraz art. 24q ust. 1 pkt 1 i art. 24q ust. 2 Ustawy CIT. Za prawidłowością stanowiska...

I SA/Wr 822/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-18

jest z opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są (m.in.) świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie...
ta, jako świadczenie z tytułu ciężkiego inwalidztwa, nie podlega w Hiszpanii opodatkowaniu. Osoby z ciężkim inwalidztwem zwolnione są w Hiszpanii z odprowadzania podatku (art. 61...

I FSK 665/18 - Wyrok NSA z 2020-11-26

pobranymi świadczeniami rodzinnymi i zasiłkami z pomocy społecznej nie stanowią/nie będą stanowić wynagrodzenia za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT., Wojewódzki...
społecznej są świadczenia niepieniężne: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy (lit. l) oraz specjalistyczne usługi...

I SA/Wr 762/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-23

są opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych oraz umieszczania osób potrzebujących w domu pomocy społecznej. Wnioskodawca zaznaczył, że dom pomocy społecznej...
działalności Ośrodka uzyskiwane są również inne środki związane z funkcjonowaniem funduszu alimentacyjnego oraz egzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...

III SA/Gl 969/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-08

Statutu MOPS, działania MOPS obejmują m.in. zadania z zakresu:, a) pomocy społecznej,, b) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,, c) świadczeń rodzinnych,, d) świadczeń...
, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych, ustalenia i wpłaty zasiłków dla opiekunów...
1   Następne >   +2   +5   +10   34