Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Bd 885/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-08

listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, niemniej art...
alimentacyjnej ma odpowiednie zastosowanie art. 30 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podstawie którego 'Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają...

I SA/Bd 884/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-08

. o świadczeniach rodzinnych nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, niemniej art. 30 ust. 2...
alimentacyjnej ma odpowiednie zastosowanie art. 30 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podstawie którego 'Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji...

I SA/Kr 819/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

nieuregulowanych stosuje się do niej odpowiednio przepisy o świadczeniach rodzinnych, które jednoznacznie do zwrotu świadczenia pobranego przez wierzyciela - zgodnie z art. 30 ust. 7...
o świadczeniach rodzinnych, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Skarżący zauważył...

I SA/Go 907/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-08

pobrane świadczenia rodzinne podlega egzekucji administracyjnej. Takiej samej egzekucji podlegają nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne., Po rozpatrzeniu zażalenia...
, stanowiącego że nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji., W odpowiedzi na skargę...

I SA/Po 808/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-30

świadczenie rodzinne w wysokości [...] zł netto, dodatek do świadczenia rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie [...] zł...
zakończyć dotychczasową działalność, będącą jedynym źródłem jej dochodów. Świadczenia rodzinne otrzymuje od zaledwie dwóch lat. W zaistniałej sytuacji kwota należności...

I SA/Go 603/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-17

. Składają się na nie wynagrodzenie za pracę skarżącej, renta z tytułu niezdolności do pracy otrzymywana przez skarżącego oraz świadczenie rodzinne wypłacane przez ośrodek...
dodatkowo przyznanie świadczenia rodzinnego., W tym stanie rzeczy, zważywszy jednak, że jedyną opłatą sądową podlegającą uiszczeniu na obecnym etapie postępowania...

I SA/Go 602/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-17

. Składają się na nie wynagrodzenie za pracę skarżącej, renta z tytułu niezdolności do pracy otrzymywana przez skarżącego oraz świadczenie rodzinne wypłacane przez ośrodek...
dodatkowo przyznanie świadczenia rodzinnego., W tym stanie rzeczy, zważywszy jednak, że jedyną opłatą sądową podlegającą uiszczeniu na obecnym etapie postępowania...

I SA/Po 226/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-16

gospodarstwie domowym nie uzyskują dodatkowych dochodów. Żona na podstawie decyzji Burmistrza z dnia [...] pobiera świadczenie rodzinne. Koszty miesięcznego utrzymania...
[...] netto, jego żona otrzymuje zaś świadczenia rodzinne. Wnioskodawca i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie posiadają również żadnego majątku...

I SA/Po 340/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

, na które złożyły się: [...] zł oszczędności z lat poprzednich, [...] zł nadpłaty podatku za 2005 r., [...] zł z tytułu świadczenia rodzinnego za miesiące I-VIII 2006 r...
wynagrodzenia za pracę, świadczenia rodzinnego za okres IX-XII 2006 r., kapitalizacji odsetek oraz wpłat własnych., Ponadto ustalono, że podatniczka wraz z mężem w 2006 r. poniosła...

III SA/Wa 3072/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-17

, świadczenie rodzinne - 1.500 zł oraz zasiłek rodzinny 415 zł. Skarżąca wskazała, że jej mąż posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a Skarżąca jest osobą...
. przyznające zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na troje dzieci Skarżącej, a także decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego z programu 500+ na wszystkie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100