Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 145/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-17

świadczenia rodzinne wypłacone B. R. uznano za nienależnie pobrane, gdyż Irlandia była państwem pierwszeństwa do wypłaty świadczeń rodzinnych. Powyższe rozstrzygniecie...
wynika z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. zgodnie z którym za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone...

II SA/Lu 269/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-01

[...] listopada 2014 r., wydaną z upoważnienia Wójta Gminy T., nakazano zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w postaci zasiłku pielęgnacyjnego pobranego przez H...
, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Przesłanki zwrotu nienależnie pobranego świadczenia określa natomiast art. 30 ust. 2 ustawy...

II SA/Lu 492/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-08-04

rodzinnych, do których zalicza się powyższe świadczenia rodzinne (art. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych), jest przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej...
zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu...

II SA/Lu 524/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-29

świadczenia rodzinne wypłacone J. B. w okresie od dnia [...] lipca 2010 r. do dnia [...] sierpnia 2010 r. w łącznej kwocie [...]zł za świadczenia nienależnie pobrane...
bez rozpatrzenia wniosku J. B. o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oznacza, że stronie wypłacono świadczenia w sytuacji zaistnienia okoliczności powodujących ustanie...

II SA/Lu 167/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-06-13

po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stwierdził że D. B. składając wniosek o ustalenie świadczenia rodzinnego na okres zasiłkowy 2010/2011 zataiła fakt otrzymywania...
z art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych uznał świadczenie rodzinne pobrane na okres zasiłkowy 2010/2011 za nienależnie pobrane. W odwołaniu od tej decyzji...

II SA/Lu 409/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

podkreślił, że stosownie do art. 30 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba, która nienależnie świadczenia rodzinne jest zobowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane...
świadczenie uważa się świadczenia rodzinne wypłacone, mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie...

II SA/Lu 428/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-20

[...]., nr [...] organ I instancji przyznał Z. G. świadczenia rodzinne tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka - J. G. na okres...
z tego tytułu dochody, co spowodowało, że w okresie, w którym pobierała przyznane jej decyzją z dnia [...]. świadczenia rodzinne przez kilka miesięcy jej dochód przekraczał...

II SA/Lu 522/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-29

Zabezpieczenia Społecznego Regionalnego Ośrodka P. Społecznej w L., działając z upoważnienia Marszałka Województwa L. - uznał świadczenia rodzinne wypłacone J. B. w okresie...
prawa do świadczeń rodzinnych oznacza, że stronie wypłacono świadczenia w sytuacji zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do ich pobierania. Dlatego...

II SA/Lu 523/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-29

., działając z upoważnienia Marszałka Województwa L. - uznał świadczenia rodzinne wypłacone J. B. w okresie od dnia [...] maja 2011 r. do dnia [...] października 2011 r. w łącznej...
rodzinnych oraz podniósł, iż okoliczność pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku J. B. o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oznacza, że stronie wypłacono świadczenia...

II SA/Lu 788/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-04

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm...
.) - zwanego dalej 'rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne', postępowanie w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100