Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 1152/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-10-02

bez świadczenia przez nich pracy. Wypłacono bezzasadnie 100.000.000 zł Teresie P. według umów zlecenia z dnia 4 października 1993 r., 5 listopada 1993 r., 4 grudnia 1993 r...
, był zarzut braku świadczenia pracy przez zleceniobiorców. Zdaniem spółki umowa zlecenia nie jest umową rezultatu, lecz umową dołożenia należytej staranności i przepisy art...

SAB/Bk 38/02 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-10

Sądzie Administracyjnym - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./., Od rozstrzygnięć w sprawach emerytur, rent i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego można zaś odwoływać...
Teresy G. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddziału w B., Inspektoratu w S. z dnia (...), w przedmiocie korekty podstawy wymiaru renty rodzinnej postanawia...

SA/Bk 610/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-12-17

lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek, jeżeli okaże się, że przypadki te miały wpływ na ustalenie ceny. Urząd skarbowy decyzją z dnia...
na podstawie cen przeciętnych stosowanych na rynku w dniu wykonania świadczenia według opinii biegłego rzeczoznawcy pomniejszonych o podatek, w kwocie łącznej 25.055 zł...

SA/Bk 8/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-19

przywiezionych samochodów., Żadna z czynności zakupu za granicą, sprzedaży w kraju importowanych samochodów oraz świadczenia usług nie była wykazana w dokumentacji...
do kraju. Inspektor stwierdził także, że Z. Ł. świadczył osobom krajowym, tj. - J. Ł., W. M. i J. Ł., H. Ł., A. K. i A. Ł. - usługi polegające na zakupie w Belgii...

SA/Bk 445/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-05

Jeżeli ojciec w ramach pomocy rodzinnej faktycznie prowadzi firmę zarejestrowaną na córkę, to ona sama, jako właścicielka firmy i podatniczka VAT, ponosi...
. na własne nazwisko i powierzyła jej prowadzenie ojcu w ramach pomocy rodzinnej. Nie mając formalnego pełnomocnictwa ojciec zajmował się całokształtem działalności...

SA/Bk 144/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-03-14

Administracyjnego E.O. uznaje zaskarżoną decyzję za krzywdzącą i niesprawiedliwą. Przedstawia, tak jak w odwołaniu , trudną sytuację rodzinną i finansową, podkreślając...

SA/Bk 147/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-17

powiązań gospodarczych i rodzinnych między tymi firmami oraz że spółka nie zawiadomiła Urzędu Skarbowego o stanie zapasów do dnia 20 lipca 1993 r., Decyzją z 21 grudnia 1995 r...
informację wysłali 20 lipca 1993 r. listem poleconym, o czym świadczy załączona do skargi kserokopia z adnotacją ówczesnej księgowej firmy. Ich zdaniem brak w Urzędzie...

SA/Bk 1432/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-11-22

w sprawie podnosząc, że wykazał złą sytuacje rodzinna i materialną, co przyznał Prezydent Miasta B., a zatem niezasadnie uznano brak przesłanek do umorzenia podatku., Decyzją...
., W wywiedzionej do NSA na tę decyzję skardze Leszek S. podtrzymał zarzut odwołania dodając, że jego sytuacja rodzinna uległa pogorszeniu z uwagi na zawisłą przed sądem sprawą...

SA/Bk 122/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-20

. Urząd tego nie wziął pod uwagę jak też nie uwzględnił jej trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej opisanej we wniosku o odstąpienie od orzekania o odpowiedzialności...

SA/Bk 305/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-05-24

, - dochód do opodatkowania - 175.229.100, - podatek dochodowy według skali - 62.171.600, - ulga rodzinna - 1.080.000, - podatek dochodowy należny - 61.091.600, - wpłacony...
1   Następne >   2