Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

III SA/Gd 250/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-11

roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), który to przepis stanowi, że w razie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek...
stron sąd postanowi podjąć postępowania na wniosek którejkolwiek z nich, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia postępowania. ...

II SA/Bd 889/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-09-20

ze skargi M. F. na postanowienie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w B. z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę...
pakowania urządzeń domowych. Wskazując na powyższe Dowódca POW uznał, iż właściwym działaniem w tej sytuacji jest zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu...

III SA/Gd 293/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-25

2007 r. skarżący wniósł o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania przed Sądem Najwyższym, w którym nie jest stroną, lecz do czasu rozpatrzenia...
w niniejszej sprawie., Stwierdzić należy, że Sąd nie znalazł podstaw do zawieszenia postępowania. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy...

IV SA/Po 147/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-27

jest zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy toczącej się na skutek owej skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego., Z uwagi...
niejawnym sprawy ze skargi G. R. przeciwko Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w P. w przedmiocie uposażenia postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne /-/ M...

III SA/Kr 116/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-13

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości postanawia zawiesić postępowanie sądowe. J. B. złożył skargę na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.): 'Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygniecie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania...

IV SA/Po 285/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-05

niejawnym sprawy ze skargi J. H. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w P. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie uposażenia postanawia: zawiesić postępowanie...
.) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, do czasu rozpoznania kasacji postępowanie zawiesił., /-/ Bożena Popowska mb ...

IV SA/Po 288/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-05

niejawnym sprawy ze skargi M.J. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie uposażenia postanawia zawiesić postępowanie w sprawie /-/ G...
Administracyjny w Poznaniu, do czasu rozpoznania kasacji postępowanie zawiesił., /-/ G. Radzicka, A.T ...

IV SA/Po 311/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-19

niejawnym sprawy ze skargi J.P. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uposażenia p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie...
. ) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, do czasu rozpoznania kasacji postępowanie zawiesił., /-/ G.Radzicka jf ...

IV SA/Po 179/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-18

i należne odsetki ustawowe., Nadto z uwagi na brak dostępu do akt administracyjnych, w zaistniałych okolicznościach celowym jest zawieszenie postępowania w niniejszej...
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w P. w przedmiocie uposażenia, postanawia: na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ppsa zawiesić postępowanie w sprawie. /-/E. Kręcichwost - Durchowska...

III SA/Kr 722/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-17

października 2007 roku., Postanowieniem z dnia 13 marca 2008 roku do sygn. akt III SA/Kr 116/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe...
w Krakowie podjął zawieszone postępowanie i sprawę wpisano do sygn. akt III SA/Kr 722/08., Na rozprawie w dniu 17 lutego 2009r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
1   Następne >   +2   6