Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VI SA/Wa 1172/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-08

może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. Zawieszenie postępowania z przyczyn wymienionych w art. 126 p.p.s.a. ma charakter fakultatywny i zależy od uznania...
na wynik tego postępowania., Przesłanką zawieszenia postępowania na podstawie art. 126 p.p.s.a. jest zgodny wniosek stron. Na rozprawie w dniu 8 marca 2017r. stawający...

VI SA/Wa 1960/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-23

skarżącej adwokat E. J. złożyła wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na trwające z rozmowy z organem oraz związaną z tym możliwość cofnięcia skargi...
. Także pełnomocnik organu radca prawny M. S. wniósł o zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, W myśl art. 126 ustawy z dnia 30...

VI SA/Wa 2076/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-11

Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] września 2012 r...
. U. z 2012, poz. 270 ze zm.) - utrzymał w mocy swoje wcześniejsze postanowienie z dnia 29 czerwca 2012 r., nr [...], w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...

VII SA/Wa 1427/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-16

lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., Powyższy przepis przewiduje zawieszenie postępowania z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania, którego wynik...
zawieszenia postępowania przed sądem administracyjnym na podstawie przytoczonego wyżej przepisu powinna być analizowana przede wszystkim z punktu widzenia wystąpienia...

VI SA/Wa 899/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-12

[...] marca 2016 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego postanawia zawiesić postępowanie...
w skład masy upadłości - tak jak w niniejszej sprawie - jest zobligowany do zawieszenia postępowania z urzędu., Sąd w pełni podziela stanowisko wyrażone w orzecznictwie...

VII SA/Wa 2225/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-27

p.u.n.), doprecyzowuje moment ustania przyczyny zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje...
w sprawie przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowego. W toku postępowania sądowoadministracyjnego ogłoszono upadłość skarżącej Spółki, a postępowanie...

VII SA/Wa 1875/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-08

. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361 ze zm., zwanej dalej p.u.n.), doprecyzowuje moment ustania przyczyny zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd...
z [...] listopada 2012 r. sygn. akt [...], Sąd uznał, iż wystąpiła w sprawie przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowego. W toku postępowania...

VII SA/Wa 2155/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-08

(Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361 ze zm., zwanej dalej p.u.n.), doprecyzowuje moment ustania przyczyny zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd...
i naprawczych z [...] listopada 2012 r. sygn. akt [...], Sąd uznał, iż wystąpiła w sprawie przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowego. W toku postępowania...

VII SA/Wa 2223/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-21

. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361 ze zm., zwanej dalej p.u.n.), doprecyzowuje moment ustania przyczyny zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd...
. sygn. akt [...], Sąd uznał, iż wystąpiła w sprawie przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowego. W toku postępowania sądowoadministracyjnego ogłoszono...

VII SA/Wa 2224/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-21

. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361 ze zm., zwanej dalej p.u.n.), doprecyzowuje moment ustania przyczyny zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd...
r. sygn. akt [...], Sąd uznał, iż wystąpiła w sprawie przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowego. W toku postępowania sądowoadministracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   39