Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

V SA/Wa 1899/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-04

wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi C. K. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] kwietnia 2007 r...
Sądowi podjęcie dalszych czynności w sprawie., W dniu 23 sierpnia 2007 r. do tut. Sądu wpłynął zgodny wniosek skarżącego oraz pełnomocnika organu o zawieszenie postępowania...

IV SA/Wa 903/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-07-07

ze skargi Z.L. na postanowienie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] marca 2006 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania o przywrócenie...
Społecznego z dnia [...] marca 2006 r. znak [...] utrzymujące w mocy postanowienie tego organu z dnia [...] lutego 2006 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie o przywrócenie...

V SAB/Wa 12/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-10

. o wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie znak [...] o przymusowym ściągnięciu od skarżących należności objętych tytułem wykonawczym...
z [...] grudnia 2011 r., który dotyczyłby zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie nr [...] prowadzonej przez Urząd Skarbowy na podstawie tytułu wykonawczego znak...

V SA/Wa 1057/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-07

Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie umorzenia zaległości składkowych na ubezpieczenie społeczne...
rolników; postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Prezes KRUS zaskarżonym postanowieniem z [...] czerwca 2007 r. zawiesił postępowania w sprawie umorzenia zaległości...

II SAB/Bd 64/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-22

niejawnym sprawy ze skargi K. R. i R. R. na bezczynność Prezesa [...] w B. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić skargę. K. i R. R...
2011r. dotyczącego wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie znak [...] o przymusowym ściągnięciu od skarżących należności objętych...

II SAB/Bd 65/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-23

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. R. i R. R. na bezczynność Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w B. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...
Społecznego w B. w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżących z dnia [...] grudnia 2011r. dotyczącego wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie...

II SAB/Bd 104/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-08

niejawnym sprawy ze skargi K. R. oraz R. R. na bezczynność [...] Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania...
Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżących z dnia [...] grudnia 2011r. dotyczącego wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego...

III SA/Po 51/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-08

postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu., Z akt...
została wniesiona w dniu 17 grudnia 2012 r., a więc po dacie wznowienia postępowania. Tym samym zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania na podstawie art. 56 ustawy...

V SA/Wa 1046/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-07

. zainteresowany zwrócił się o zawieszenie postępowania w sprawie, gdyż przed Sądem Okręgowym we W. - IX Wydział Ubezpieczeń Społecznych, toczy się postępowanie w sprawie...
się do złożonego przez skarżącego wniosku o zawieszenie postępowania i udzielenie informacji, czy przed Sądem Okręgowym we W. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia...

IV SA/Wa 2066/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-10

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] sierpnia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie : zawieszenia postępowania w sprawie wznowienia wypłaty części uzupełniającej renty...
Rolników z dnia [...] sierpnia 2005 r. utrzymujące w mocy postanowienie Prezesa KRUS z dnia [...] lipca 2005 r. orzekające o zawieszeniu postępowania administracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   16