Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II SA/Ol 859/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-02

. oraz z dnia '[...]'oraz o umorzenie postępowania w sprawie. Jednocześnie skarżący wnieśli o wstrzymanie wykonania zaskarżonych czynności oraz zawieszenie postępowania...
pokontrolnych., Na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r., Sąd oddalił wniosek o zawieszenie postępowania sądowego., W odpowiedzi na skargę, WKZ wniósł o jej oddalenie...

II SA/Ol 859/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-05-05

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.) - dalej powoływanej jako ' p.p.s.a.', W piśmie z dnia 8 marca 2020 r., skarżący wnieśli o zawieszenie postępowania...
zaleceń pokontrolnych., Uzasadniając wniosek o zawieszenie postępowania wskazano, że rozpoznanie niniejszej sprawy będzie zależało od rozstrzygnięcia skargi...

II SAB/Gd 72/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-07

w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień...
wpisanym do rejestru zabytków 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku do rozpoznania wniosku skarżącej 'P4...

II SAB/Gd 35/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-11-15

nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych...
tytułem zwrotu kosztów postępowania. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:, Pismem z 3 kwietnia 2022 r. 'P.' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (dalej...

II SAB/Gd 29/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-18

w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony...
Zabytków w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Wojewódzkiego...

II SAB/Gd 106/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-03

poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji...
z siedzibą w K. na przewlekłość postępowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych 1. zobowiązuje...

II SAB/Gd 105/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-10

w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony...
w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu. Z woli ustawodawcy przepis ten obowiązywał od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 23 maja 2020 r. (art...

II SAB/Gd 111/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-24

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy...
. na przewlekłość postępowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie wydania pozwolenia na usunięcie drzew kolidujących z pracami archeologicznymi 1. zobowiązuje...

IV SAB/Po 95/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-18

zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu, Sąd doszedł do przekonania...
Witkowicz-Grochowska (spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 18 listopada 2020 r. sprawy ze skargi J. P. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania...

II SAB/Gd 112/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-08

się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych...
postępowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie wydania pozwolenia na usunięcie drzew kolidujących z pracami archeologicznymi 1. zobowiązuje Wojewódzkiego...
1   Następne >   2