Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

II GSK 353/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-29

faktycznych do zawieszenia, a w konsekwencji umorzenia przez Sąd postępowania prowadzonego z jego skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 8...
biegu. Zawarta w przywołanym przepisie przesłanka zawieszenia postępowania sądowego, związana z wyczerpaniem wymaganych w danych okolicznościach czynności sądu...

III SA/Łd 53/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

. na posiedzeniu niejawnym wniosków M.O. i Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi M.O. na decyzję...
postępowania o wypowiedzenie się, czy w tej sytuacji wnoszą o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego, czy też nie., W piśmie opatrzonym datą '25 lutego 2015 r...

III SA/Łd 54/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

. na posiedzeniu niejawnym wniosków M.O. i Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi M.O. na decyzję...
o wypowiedzenie się, czy w tej sytuacji wnoszą o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego, czy też nie., W piśmie z dnia 26 lutego 2015 r. Dyrektor Urzędu Kontroli...

I SAB/Wr 2/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-20

oświatowej. Kwestie dotyczące zawieszenia postępowania wznowieniowego dwukrotnie badał sąd administracyjny uznając, że dopiero wydanie decyzji przez Prezydenta J. umożliwi...
zawieszenia postępowania, należy podkreślić, że w świetle art. 206 O.p. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów procesowych określonych w przepisach tej ustawy., Przepisy...

I SA/Op 167/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-03

złożył wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz...
może mieć znaczenie dla rozpoznania obecnie toczącego się postępowania, a jednocześnie zawieszenie sprawy zapewni jednolitość orzecznictwa, Na rozprawie sądowej pełnomocnik...

I SA/Kr 1188/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-16

w dniu 16 października 2008 r. pełnomocnicy stron zgodnie wnieśli o zawieszenie postępowania sądowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art...
może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. Wniosek o zawieszenie postępowania strony mogą złożyć w każdym czasie, na piśmie bądź ustnie do protokołu na rozprawie...

II FSK 1426/10 - Postanowienie NSA z 2012-12-06

prowadzonego postępowania kontrolnego., Przyczyną zawieszenia postępowania była śmierć strony - S. M., Pełnomocnik Skarżącego powołując się na dokumentację dotyczącą następstwa...
jako 'P.p.s.a.' sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców...

I SA/Bd 440/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-04

. D. na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenie postępowania wznowieniowego 1) uchyla zaskarżone...
zasadność zawieszenia postępowania w sprawie o wznowienie postępowania w oparciu o art. 201 § 1 pkt 2 O.p., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. w dniu [...]. wydał...

I SA/Bd 441/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-04

. D. na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania wznowieniowego 1) uchyla zaskarżone...
postanowienie. W uzasadnieniu podał, że wydając postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, organ kontroli skarbowej...

I SA/Kr 884/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-29

Spółki wniósł o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w trybie art. 124§1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
został wydruk z KRS., Pełnomocnik organu nie sprzeciwił się wnioskowi o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył...
1   Następne >   +2   +5   +10   16