Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

I OSK 1136/13 - Wyrok NSA z 2014-07-23

§ 1 pkt 4 k.p.a., bowiem nie jest to zagadnienie wstępne w postępowaniu o zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Nie zostały również spełnione przesłanki fakultatywnego...
i potencjalny. Kwestia przeniesienia skarżącej nie ma charakteru prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., mogą być wyłącznie kwestie prawne...

II SA/Wa 1602/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-20

. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., bowiem nie jest to zagadnienie wstępne w postępowaniu o zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Nie zostały również spełnione przesłanki...
się postępowania karnego wobec funkcjonariusza oraz przewidywany termin jego zakończenia, nie mają charakteru prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym,, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...

II SA/Wa 1248/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-10

prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 pkt 4 k.p.a. mogą być wyłącznie kwestie prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej...
stronie przed sądem karnym, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Powołując się na wyrok NSA z 21 lipca 1992 r., sygn. akt III SA 1041/92...

II SA/Wa 1874/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., bowiem nie jest to zagadnienie wstępne w postępowaniu o zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Nie zostały również spełnione przesłanki...
jest jedynie pośredni i potencjalny. Kwestia przeniesienia skarżącej nie ma charakteru prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., mogą być wyłącznie...

II SA/Wa 724/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

przed Sądem Rejonowym w B., które to postępowanie stało się powodem zawieszenia go w pełnieniu obowiązków służbowych, stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1...
a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Wszak nie każda kwestia rozstrzygana, choćby w równolegle prowadzonym postępowaniu przez inny organ lub sąd, jest zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 980/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Z tych też względów organ nie uznał za zagadnienie wstępne kwestii objętej wnioskiem Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządu...
postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu...

II SA/Wa 1174/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-09

zagadnienia wstępnego określona w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Przez zagadnienie wstępne rozumie się bowiem sytuacje, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie...
związek przyczynowy pomiędzy zagadnieniem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, o którym przesądzałaby treść przepisów prawa materialnego, stanowiącego podstawę...

II SA/Wa 1501/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-12

postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zwrócenie się do innego organu...
(w tym przypadku do Trybunału Konstytucyjnego) o dokonanie interpretacji prawa nie jest tożsame z rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego i nie może stanowić okoliczności...

I OSK 2156/14 - Wyrok NSA z 2016-03-09

w tym przepisie przesłanka zagadnienia wstępnego. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia podano, że przez zagadnienie wstępne rozumie się sytuacje, w których wydanie orzeczenia...
przyczynowy pomiędzy zagadnieniem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, o którym przesądzałaby treść przepisów prawa materialnego, stanowiącego podstawę prawną...

II SA/Wa 692/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-25

obowiązków służbowych. Ocena słuszności i skuteczności zawieszenia funkcjonariusza stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu dotyczącym zwolnienia ze służby, gdyż właśnie upływ...
instancji przychylił się do argumentów przedstawionych przez Dyrektora Izby Celnej. Szef Służby Celnej wskazał przy tym, że przez zagadnienie wstępne rozumie się sytuacje...
1   Następne >   +2   4