Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 2812/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne...
) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik toczącego się postępowania, co w rezultacie...

I GSK 2261/18 - Wyrok NSA z 2022-03-16

się Raportami z kontroli uznania/spełnienia warunków uznania., Następnie, decyzją z [...] czerwca 2016 r. organ I instancji cofnął wstępne uznanie grupie producentów owoców...
2015 r. i 22 września 2015 r., jako potwierdzenie naruszenia warunków obowiązujących w dniu wydania decyzji o wstępnym uznaniu, jednakże nie zawarł ustaleń końcowych...

I GSK 384/18 - Wyrok NSA z 2020-08-26

wniosku o wstępne uznanie -na podstawie oświadczeń złożonych przez każdego z producentów owoców i warzyw wymienionego w wykazie., Według § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra...
zmian. W art. 2 ustawy rynkowej przewidziano zarówno wydanie decyzji o wstępnym uznaniu grupy za organizację producentów jak i wydanie decyzji o zatwierdzeniu PDU...