Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

IV SA/Wa 2306/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-21

i faktyczne. W rozpoznawanej zaś sprawie poczynione przez organy ustalenia doprowadziły do odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji...

IV SA/Wa 863/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

przez organy ustalenia doprowadziły do odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji., Z tych względów, oceniając zaskarżone postanowienie...

IV SA/Wa 175/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-22

, czy na prawie zabudowy, oraz określi warunki, pod którymi umowa może być zawarta., (4) W przypadku nieuwzględnienia wniosku, gmina zaofiaruje uprawnionemu, w miarę...
posiadania zapasu gruntów - na tych samych warunkach dzierżawę wieczystą gruntu równej wartości użytkowej, bądź prawo zabudowy na takim gruncie., (5) W razie niezgłoszenia...

IV SA/Wa 2457/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-09

r. a jej nabycie zostało uzależnione od spełnienia warunków zawieszających, zastrzeżonych na korzyść spółki;, 2. na zakupionych działkach mają być wybudowane budynki...
warunków o jakich mowa w art. 1a Ustawy pod warunkiem, że nabycie nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego a także nie sprzeciwiają...

IV SA/Wa 636/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-12

o pow. 298 m2 oraz budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej o pow. 137 m2., Wśród comiesięcznych wydatków koniecznych skarżąca wymieniła: podatek od nieruchomości - 90...
sądowych oraz ustanowienie adwokata, a zatem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Warunkiem przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym jest zaś wykazanie...

IV SA/Wa 113/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-28

tego warunku, nie stanowi podstawy do przyjęcia tezy o działaniu organu administracji w warunkach uznania administracyjnego (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia...
również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi., Zezwolenie wydawane jest na wniosek cudzoziemca pod warunkiem że: 1) nabycie przez niego nieruchomości...