Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

IV SA/Po 299/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-03

. [...], [...], który wskazał na konieczność jej korekty w związku z toczącymi się postępowaniami zmierzającymi do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji lokalowej na działce...
uzgadniania z wojewódzkim konserwatorem zabytków decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu...

II SA/Gd 244/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-15

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o lokalizacji linii kolejowej...
oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej stwarza warunki upowszechniania...

II OSK 173/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

, które nie aktualizują się względem właścicieli obiektów niebędących zabytkami. Przykładem są decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy...
, powstałej na przełomie XIX i XX wieku posiadają wartość zabytkową, jako relikty zabudowy historycznej Stoczni Schichaua. Obiekty te położone na terenie Stoczni Gdańskiej...

IV SA/Po 352/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-14

założenia gminnej ewidencji zabytków, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim...
określającą warunki gruntowo-wodne w podłożu kamienicy przy ul. [...] w [...] autorstwa mgra A. S. (k. 192 - 203 akt adm.),, - Projekt rozbiórki kamienicy przy ul...

II OSK 96/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

są decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy, które wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów...

II OSK 254/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

niebędących zabytkami. Przykładem są decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy, które wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim...

II SA/Ol 661/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-05

stanowi własność skarżącej i została oddana inwestorowi prowadzącemu działalność gospodarczą w użytkowanie wieczyste. W warunkach przetargu poprzedzającego ustanowienie...
, czy uzgodnienie wizualizacji. Nie zmienił się stan faktyczny oraz warunki ochrony konserwatorskiej zabytku, z którego to powodu zalecenia konserwatorskie uzupełniono...

II SA/Gd 218/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-14

, które polegały na wykonaniu dokumentacji fotograficznej budynku z zewnątrz oraz wnętrza jednej z części budynku. Ze względu na warunki techniczne, tj. dużą dziurę w dachu...
lub do obiektów dokumentujących istotne zdarzenia historyczne, spowodowałoby, że ocalałby tylko znikomy procent zabudowy miast, miasteczek lub wsi. Stanowiłoby to zafałszowanie...