Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2258/02 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-04-03

., Mirosław P. i Bogdan Cz.-B. - właściciele sąsiednich posesji. Zarzucali oni wydanej decyzji m.in.: przesunięcie linii zabudowy w decyzji o warunkach zabudowy...
inwestycja będzie pogarszała warunki użytkowania terenów sąsiednich i nie jest dostosowana do krajobrazu i otaczającej zabudowy. Nadto mur oporowy, zaprojektowany na granicy...

SA/Sz 2007/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-06-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z 30 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy...
1997 r. decyzję (...) w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na nadbudowę domu pawilonu handlowego na działce nr 544 obręb 9 w K. przy ul. T. nr 30...

SA/Sz 1861/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-04-10

przestrzennego miasta Sz. i wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sąd wskazał, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ odwoławczy powinien...
, kondygnacji, jak również wykazać dlaczego w ocenie organów pozwolenie na budowę zgodne jest z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu., Wojewoda Z. decyzją...

SA/Sz 2290/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-21

radiowej została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w których określono szczegółowe warunki zabudowy. Warunki te zostały w pełni zachowane...
i w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zapewniając zachowanie odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynku i urządzeń...

SA/Sz 673/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-27

sprawy ze skargi 'P.' SA z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sz. z dnia 17 marca 1999 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy...
listopada 1998 r. /uzupełnionego pismem z dnia 7 grudnia 1998 r./ o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na;, - 'budowie stacji bazowej...

SA/Sz 1575/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-04-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sz. z dnia 5 sierpnia 1998 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
z dnia 17.04.1998 r. (...);, - Postanowienia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25.05.1998 r. (...);, ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla PP...

SA/Sz 864/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-12-12

zagospodarowania działki z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania i przepisami, w tym techniczno...
-budowlanymi. Przedmiotowy projekt zagospodarowania spełnia warunki decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projektowany pawilon zwrócony jest w stronę granicy...

SA/Sz 2461/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-06-12

pozwolenia, którą winna poprzedzać decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu., Wojewoda Z. wniósł o oddalenie skargi., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...
, że nie wymagają ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę. W rozpoznawanej sprawie pismem z dnia 5 czerwca 2000 r...

SA/Sz 1799/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-12-06

z dnia 3.02.1997 r. o pozwolenie na budowę inwestor dołączył: decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 13.12.1995 r., projekt budowlany sporządzony...
równonocy wiosennej i jesiennej /par. 60 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych/. Zabudowa ta nie ogranicza dostępu światła naturalnego do budynku przy Pl. Ż...

SA/Sz 1731/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-01-31

października 1999 r. oraz decyzję z dnia 20 sierpnia 1998 r. (...) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i kompletną dokumentację projektową wraz z wymaganymi...
również zarzutu niezgodności inwestycji z planem miejscowym i warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr III/391/98 z dnia 20 sierpnia 1998 r...
1   Następne >   +2   5