Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

III SAB/Łd 22/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-09

wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności p o s t a n a w i a: 1) umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2) przyznać adwokatowi J. C., prowadzącemu...
sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi umorzył postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie dotyczącym...

II SA/Sz 1143/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-02-01

stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie sądowe D. S. reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego M. R.S., pismem z dnia [...] r...
postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2)., Wobec...

II SA/Rz 92/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-17

roku, nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania - postanawia - umorzyć postępowanie. W dniu 1 lutego 2010 roku do Wojewódzkiego Sądu...
2009 roku, nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania...

II SA/Bd 334/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-01

umorzyć postępowanie Pan Józef G. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania...
. U. nr 153 poz. 1270) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Mając na uwadze wyżej przytoczone okoliczności i przepis art...

II SA/Bd 335/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-01

. 1270) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Mając na uwadze wyżej przytoczone okoliczności i przepis art. 161...
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy umorzył postępowanie. ...

III SA/Gl 396/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-08-05

uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W dniu [...] r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga B. B...
., Stosownie natomiast do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. - sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W ocenie tut...

III SAB/Gd 5/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-11

wydania karty parkingowej postanawia umorzyć postępowanie. W piśmie procesowym z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu do Sądu) skarżąca oświadczyła, iż cofa skargę na wyżej...
p.p.s.a. stanowi, że Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Uznając, że w sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności...

IV SA/Wr 365/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-28

[...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Uzasadnienie:, Pismem z dnia 20 kwietnia 2015 r...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W niniejszej sprawie, zdaniem Sądu, nie zachodziły okoliczności wymienione w art. 60...

III SA/Łd 606/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-10-05

: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. a.l. W dniu 6 września 2022 roku K. Z., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę...
'p.p.s.a.', sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Według art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie...

II SA/Sz 685/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-07-19

terminu do wniesienia odwołania postanawia umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia [...] r. Z. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem...
, Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. wniósł o umorzenie postępowania, gdyż w trybie autokontroli uchylił zaskarżone postanowienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   21