Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

VI SA/Wa 1093/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-05

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] i nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania oddala skargę Zaskarżoną...
na kolejny okres i umorzył to postępowanie w całości., Jako podstawę zaskarżonej decyzji wskazano art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 105 § 1 i art. 127 § 3 k.p.a. oraz art...

VI SA/Wa 96/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-17

umorzenia postępowania w sprawie odmowy wydania koncesji postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pełnomocnik skarżącej Spółki N. SA w W. na rozprawie w dniu 17...
grudnia 2004 r. cofnął skargę na decyzję organu o umorzeniu postępowania., Wobec skutecznego cofnięcia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 161...

VI SA/Wa 1177/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania...
. nr [...] i umorzył w całości postępowanie w przedmiocie rezerwacji częstotliwości., Powyższa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Decyzją...

VI SA/Wa 14/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-14

umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy o dostosowanie opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego i określenie ich wysokości postanawia 1. podjąć...
zawieszone postępowanie; 2. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie W dniu [...] stycznia 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

VI SA/Wa 11/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

umorzenia postępowania postanawia 1. na podstawie art. 129 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podjąć postępowanie...
sądowoadministracyjne zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 września 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 11/09. 2. umorzyć postępowanie...

VI SA/Wa 2392/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-30

umorzenie postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z dnia 4 listopada 2005 r. P. Sp. z o.o....
Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia [...] października 2005 r. Nr [...], którą organ umorzył postępowanie wszczęte z wniosku skarżącej o ponowne rozpatrzenie...

VI SA/Wa 1894/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-20

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania...
postępowania., Prezes UKE decyzją z dnia [...] lipca 2007r. nr [...] umorzył postępowanie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie o ponowne rozpatrzenie sprawy...

VI SAB/Wa 32/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-05

dostępu do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji postanawia : 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zasądzić od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz...
postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Natomiast w myśl art. 161 § 2 p.p.s.a., postanowienie o umorzeniu postępowania...

VI SA/Wa 141/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-21

. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego. Strona skarżąca...
., Na rozprawie w dniu 21 czerwca 2013 r. pełnomocnik strony skarżącej radca prawny M. B. cofnął przedmiotową skargę wnosząc zarazem o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego...

VI SA/Wa 821/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-07-01

umorzenia postępowania w sprawie ustalenia części podmiotów telekomunikacyjnych zobowiązanych do udziału w pokryciu dopłaty w 2006 r. i ustalenia jednolitego wskaźnika...
procentowego tego udziału postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z dnia 15 grudnia 2021 r. E. S.A. z siedzibą w W. (dalej: 'Skarżąca', 'Strona...
1   Następne >   +2   +5   +10   73