Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

V SA/Wa 1392/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-18

upomnienia przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z 27 czerwca 2019 r. J. M. złożył skargę do Sądu na postanowienie...
. pismo strony skarżącej stanowi wniosek o umorzenie postępowania., W odpowiedzi pełnomocnik pismem z 6 stycznia 2020 r. poinformował, że po zapoznaniu się z aktami sprawy...

II SAB/Wa 88/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-21

publicznej postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 202 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Organ wyjaśnił, iż pismem z dnia 19 grudnia...

II SAB 365/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-15

- umorzyć postępowanie w sprawie - Pismem z dnia 6 kwietnia 2004 r. skarżąca cofnęła skargę na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie opublikowania...
postępowanie sądowe ulega umorzeniu (art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy)., Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 ustawy -Prawo...

II OSK 2942/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

przesłanki negatywne, określone w powołanym wyżej przepisie., Z tych też względów na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a. umorzono postępowanie...
postępowania kasacyjne. Postanowieniem z dnia 29 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę A. E. na bezczynność Ministra Spraw...

II SAB/Wa 595/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-10

jej wykorzystanie wymaga uprzedniego uzgodnienia z Ministerstwem., Natomiast w odpowiedzi z dnia 18 sierpnia 2016 r. na skargę, wnosząc o umorzenie postępowania na podstawie...
wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej., Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie zaistniała podstawa do umorzenia postępowania, albowiem nowelizacja...

II SAB/Wa 336/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-31

)., W piśmie z [...] lipca 2020 r. skarżący sformułował wniosek o umorzenie postępowania z uwagi, jak wskazał, na jego bezprzedmiotowość wynikającą z uwzględnienia skargi...
przez skarżącego umorzenie postępowania wywołanego tak złożoną skargą nie może dojść do skutku, bowiem nie zostało ono należycie zainicjowane, gdyż skarga dotknięta jest ww...

II SAB/Wa 145/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-12

Minister Spraw Zagranicznych wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
informacji publicznej doszło już po wniesieniu skargi, w oparciu o art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe. Jednocześnie, w oparciu...

II SAB/Wa 851/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-16

na skargę Minister Spraw Zagranicznych wniósł o jej oddalenie lub umorzenie postępowania wskazując, iż w dniu [...] sierpnia 2015 r. Biuro Rzecznika Prasowego MSZ...
się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu., W rozpoznawanej sprawie Sąd uznał, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe i w tej sytuacji umorzył postępowanie. Jednocześnie Sąd...

II SAB/Wa 547/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-24

o udostępnienie żądanych informacji., Pismem z dnia [...] października 2013 r. skarżący cofnął skargę w punkcie 1 i wniósł w tym zakresie o umorzenie postępowania...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r, poz. 270 ze zm.), umorzył w tym zakresie postępowanie., Sąd oddalił skargę w pozostałym zakresie (tj. w zakresie...

II OSK 2942/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-16

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie wskazują tego rozstrzygnięcia jako obligatoryjnego elementu postanowienia o umorzeniu postępowania na skutek...
postępowanie kasacyjne ze skargi kasacyjnej A. B. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2012 r., sygn. akt IV SAB/Wa 155/12...
1   Następne >   +2   5