Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

IV SA/Wa 3268/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-31

w sprawie ze skargi T. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania...
o wymeldowanie z pobytu stałego postanawia: umorzyć postępowanie W piśmie z dnia 11 września 2015 r. T. S. wniósł za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu...

VI SA/Wa 2372/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-16

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z [...] czerwca 2014 r...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., nazywanej dalej 'p.p.s.a.', sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wa 932/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-13

ze służby w [...] postanawia umorzyć postępowanie w sprawie. R. J. pismem z dnia 9 lutego 2015 r. cofnął wniesioną skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu...

II SA/Wa 324/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-11

z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów z akt sprawy postanawia umorzyć postępowanie w sprawie. W dniu...
w dniu 11 lipca 2012 r. M. S. oświadczyła, że cofa skargę w niniejszej sprawie i wnosi o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...

II SAB/Wa 71/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-12

niejawnym sprawy ze skargi J. R. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
na skargę Minister Spraw Wewnętrznych wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Organ wyjaśnił, że decyzją z dnia [...] lutego 2012 r...

II OSK 3081/15 - Postanowienie NSA z 2017-07-07

posiadania obywatelstwa polskiego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić A. M. reprezentowanej przez V. S. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.)., Zgodnie z art. 193 p.p.s.a....

II OSK 49/16 - Postanowienie NSA z 2017-07-07

. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić M. A. M. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto...
lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.)., Zgodnie...

II SA/Wa 139/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-03

administracyjnego postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Pismem z 3 stycznia 2014 r. T. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
jako 'P.p.s.a.'), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w sytuacji, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę; w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot...

V SA/Wa 2742/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-25

broni w depozycie postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić J. T. wpis sądowy od skargi w wysokości 200 zł (dwieście złotych) uiszczony w dniu (...) lutego...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (T.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - dalej ustawy p.p.s.a - skarżący może cofnąć skargę i jego oświadczenie...

II SA/Wa 1075/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Wewnętrznych z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego postanawia: - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
należy uznać za dopuszczalne., Zgodnie z brzmieniem art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   17