Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Poborowa X

II SA/Kr 2486/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-01-31

.[...] w przedmiocie odmowy skierowania do służby zastępczej postanowił umorzyć postępowanie sądowe W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. ustawy z dnia 30 sierpnia...
2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), z mocy z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. przepisy wprowadzające...

II SA/Gd 2272/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-04-14

. nr [...] Powiatowa Komisja Poborowa, po rozpatrzeniu wniosku, umorzyła postępowanie w sprawie ponownego skierowania M.D. do służby zastępczej., W uzasadnieniu stwierdzono, że M.D....
zł ( dziesięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Skarżący M.D. w dniu 22 lutego 2001 r. złożył wniosek ( datowany '2O.02.2OOOr.' ) o ponowne skierowanie...