Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

II SA/Wa 1510/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-30

uchybienia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z 2 lipca 2020 r. T. T...
przez Komendanta postanowienia autokontrolnego, a także wniósł o umorzenie postępowania., Natomiast w piśmie z [...] października 2020 r. organ (w odpowiedzi na wezwanie Sądu...

II SA/Wa 183/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-12

palną do celów kolekcjonerskich p o s t a n a w i a: - umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne - R. S. (dalej jako 'skarżący') wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi...

II SA/Wa 591/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-28

służbowego postanawia: -umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie J. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w Warszawie skargę...
ustawy - Prawo, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w sytuacji...

III OSK 2232/21 - Wyrok NSA z 2022-07-14

umorzył postępowania pierwszej instancji., Następnie W. W. wniosła skargę na ww. decyzję. Wyrokiem z 11 października 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 1685/17 Wojewódzki Sąd...
z pełnienia zawodowej służby wojskowej z dniem 13 listopada 2017 r. i w tym zakresie umorzył postępowanie organu pierwszej instancji. Jako podstawę prawną wskazał art. 138 § 1 pkt...

II SAB/Wa 103/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-09

Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] sierpnia 2012 r. o wydanie zaświadczenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić...
. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

II SA/Wa 512/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

decyzję organu I instancji w całości i umorzył postępowanie w I instancji., W uzasadnieniu, po przedstawieniu stanu faktycznego, organ odwoławczy stwierdził...
[...] listopada 2016 r. i umorzenie postępowania pierwszej instancji., D. K. posiada, jak na to wskazał organ I instancji, pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich...

II SA/Bd 986/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-12

Oddziału Żandarmerii Wojskowej w [...] z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy wypłaty równoważnika pieniężnego...
z dnia [...] r. nr [...] orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania przed organem I instancji. Podejmując powyższe rozstrzygnięcie organ odwoławczy...

II SA/Bd 992/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-12

Oddziału Żandarmerii Wojskowej w [...] z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy wypłaty równoważnika pieniężnego...
z dnia [...] r. nr [...] orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania przed organem I instancji. Podejmując powyższe rozstrzygnięcie organ odwoławczy...

II SA/Wa 816/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

. nr [...] w części dotyczącej zwolnienia z pełnienia zawodowej służby wojskowej z dniem [...] listopada 2017 r. i w tym zakresie umorzył postępowanie organu pierwszej instancji...
. i w tym zakresie umorzył postępowanie pierwszej instancji. Organ podał, że rozkaz do celów ewidencyjnych wydawany w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej na skutek...

II SA/Wa 1685/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

Żandarmerii Wojskowej z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie zwolnienia z pełnienia zawodowej służby wojskowej 1. uchyla...
. i w tym zakresie umorzył postępowanie pierwszej instancji., W uzasadnieniu organ podniósł, że strona zgodnie z kontraktem Nr [...] rozpoczęła zawodową służbę wojskową w dniu...
1   Następne >   2