Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 2991/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-04

wymienił w art. 219 ww. ustawy. Natomiast w odniesieniu do wydanego przez organ kontroli skarbowej postanowienia o umorzeniu postępowania kontrolnego, przepisy art. 240-247...
O.p. znajdują odpowiednie zastosowanie na podstawie art. 31 ustawy o kontroli skarbowej., Dalej GIKS podniósł, że postanowienie o umorzeniu postępowania kontrolnego...

III SA/Wa 2728/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-09

o odmowie wznowienia postępowania w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych i umorzenia postępowania w sprawie postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić...
decyzji o odmowie wznowienia postępowania w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych i umorzenia postępowania w sprawie, dokonując jednocześnie przelewu na rachunek...

III SA/Wa 193/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-02

Kontroli Skarbowej z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie decyzji odmawiającej uchylenia, po wznowieniu postępowania...
Kontroli Skarbowej (GIKS) umorzył postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania skarżącego M. S. od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...] maja 2007 r...

III SA 2112/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-18

od towarów i usług p o s t a n a w i a 1) umorzyć postępowanie w sprawie, 2) zasądzić od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej na rzecz skarżącej spółki kwotę [...] zł...
oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie., Wobec tego postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe, co też mając na uwadze, Sąd...

III SA 2113/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-18

od towarów i usług p o s t a n a w i a 1) umorzyć postępowanie w sprawie 2) zasądzić od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej na rzecz skarżącej spółki kwotę...
oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie., Wobec tego postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe, co też mając na uwadze, Sąd...

III SA 1467/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-18

od towarów i usług p o s t a n a w i a 1) umorzyć postępowanie w sprawie 2) zasądzić od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej na rzecz skarżącej spółki kwotę 12.062,20...
uwzględnił w całości zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie., Wobec tego postępowanie w sprawie stało...

I SA/Po 2188/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-02-01

Kontroli Skarbowej z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie prawidłowości rozliczeń z budżetem postanawia: umorzyć postępowanie sądowe /-/ G. Gorzan /-/ W. Zygmont /-/ S...
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) należało umorzyć postępowanie., /-/ G. Gorzan /-/ W. Zygmont /-/ S. Zapalska ...

I SA/Wr 1184/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-24

. nr [...] w przedmiocie określenia sankcji ekonomicznej za wprowadzenie do obrotu towarów bez certyfikatu na znak bezpieczeństwa na skutek wniosku o umorzenie postępowania oraz cofnięcia...
skargi postanawia : I. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; II. zasądzić od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. na rzecz skarżącego A sp...

I SA/Sz 165/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-25

do uregulowania stosunków własnościowych Spółki w sposób zgodny z zasadami gospodarki finansowej spółek wodnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe W dniu 21 lipca 2004 r. Spółka...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi że: 'Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania: 1) jeżeli skarżący...

III SA/Wa 397/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-11

zastrzeżeń., W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w decyzji z dnia [...] stycznia 2006 r.:, - umorzył postępowanie podatkowe...
, - umorzył postępowanie w zakresie określenia podatku akcyzowego za kwiecień 2002 r., Sprawa ponownie zawisła przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   17