Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 791/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-10-02

Umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość oznacza, że żądanie zawarte we wniosku nie może zostać rozstrzygnięte merytoryczne. Jest to orzeczenie formalne...
tylko w orzeczeniu merytorycznym o odmowie żądanego zwrotu podatku VAT, a niedopuszczalne w orzeczeniu o umorzeniu postępowania. Wnioskiem z 10 marca 1998 r. Spółka...

I SA/Ka 2456/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-02-27

Przepis art. 60 par. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./ stanowi, że umorzenie postępowania...
-Zagranicznego 'P.' Sp. z o.o. w B. na postanowienie Izby Skarbowej w K. z dnia 10 listopada 1999 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - oddala skargę...

I SA/Ka 1585/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-03-20

Przedmiotem postępowania zakończonego zaskarżoną decyzją było żądanie strony skarżącej umorzenia zaległości podatkowej, która, poprzez jej zapłacenie, wygasła zgodnie...
-Kredytowej 'P.' w D.-G. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 16 lipca 1998 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę. Wnioskiem z dnia 14 marca 1997 r...

I SA/Ka 1254/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-02-19

o umorzenie postępowania odwoławczego /art. 105 par. 2 Kpa/, brak jest podstaw do umorzenia tego postępowania jako bezprzedmiotowego tylko z tego powodu, że strona...
postępowanie w danej instancji /decyzje pozamerytoryczne/. Do ostatniej kategorii decyzji należą decyzje o umorzeniu postępowania wydawane na podstawie art. 105 Kpa...

SA/Ka 64/87 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1987-04-24

Odwołanie przez jedną ze stron zgody na wzajemną zamianę lokali mieszkalnych obliguje organ administracji do wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania...
Wojewódzkiego w Katowicach decyzją z dnia 18 grudnia 1986 r. nr LOK II-818/374/86 uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie organu I instancji. Zaakcentowano...

II SA/Ka 1241/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-03-04

. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wykonania prac remontowych - uchyla zaskarżoną decyzję, (...). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w D.-G. decyzją...
z dnia 21 lutego 2000 r. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wykonania prac remontowych przez Mariolę O. współwłaścicielkę budynku przy ul. K. 36/2., U podstaw...

II SA/Ka 1552/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-05-22

(...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 26 lipca 1999 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o rozbiórkę - uchyla...
w rozumieniu art. 48 tej ustawy., Nie oznacza to jednak, że organ nadzoru po stwierdzeniu samowolnego wykonania przyłącza jest uprawniony do umorzenia postępowania w sprawie...

II SA/Ka 2160/00 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2002-06-25

co do treści decyzji - postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie art...
Starosty B. z dnia 4 sierpnia 1999 r. Ta decyzja została uchylona decyzją Wojewody Ś. z dnia 23 marca 2000 r. i w tym zakresie umorzono postępowanie. Skarżący zarzucił...

II SA/Ka 1343/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-03-19

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz. z dnia 12 maja 2000 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia stanu natężenia...
decyzji, a gdy brak podstaw materialnoprawnych do jej wydania, winien na podstawie art. 105 par. 1 Kpa umorzyć postępowanie., Decyzją z dnia 23 marca 2000 r...

II SA/Ka 1453/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-03-27

sprawy ze skargi Grzegorza M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 2 czerwca 2000 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania...
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. nr 30 poz. 168 ze zm./ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w S. umorzył postępowanie prowadzone...
1   Następne >   +2   +5   +10   19