Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych X

I GZ 361/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-16

stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi, co oznacza, że ocena w tym przedmiocie dokonywana jest w oderwaniu od sytuacji materialnej strony. Stwierdzenie...
na uwzględnienie skargi. Co więcej, w przypadku, gdyby nawet sytuacja materialna strony uzasadniała przyznanie prawa pomocy, to stwierdzenie przez sąd, że w danej sprawie...

I OSK 3918/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

czego zaskarżony wyrok nie wskazuje rzeczywistych przesłanek działania sądu, które skutkowałyby stwierdzeniem rażącej przewlekłości., W oparciu o powyższe wniesiono...
albo do dokonania czynności (pkt 1); zobowiązuje organ do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa (pkt 2); stwierdza, że organ...