Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Bk 67/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-02-06

decyzji albo stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej statusu bezrobotnego. O przyczynach nierozpoznania wniosku, skarżąca była informowana. Nie wykazała...
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w B. P. w przedmiocie rozpoznania wniosków skarżącej o wznowieniu postępowania, uchylenie lub zmianę decyzji albo stwierdzenie...

II SA/Op 262/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-08-04

domagał się rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym, stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, ewentualnie jej uchylenia oraz zasądzenia zwrotu kosztów...
do stwierdzenia jego nieważności, niezależnie od oceny zasadności pozostałych zarzutów. W ramach badania legalności zaskarżonego aktu sąd wybiera bowiem właściwy...

IV SAB/Wr 2/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-01

. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej p.p.s.a., wezwał Sąd do wyjaśnienia wątpliwości związanych z opublikowanym orzeczeniem i stwierdzenia nieważności postępowania...
trafności podjętego rozstrzygnięcia., Na marginesie dodać jednocześnie trzeba, że przepisy p.p.s.a. nie przewidują możliwości stwierdzenia przez wojewódzki sąd...

IV SAB/Wr 31/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-02

' i stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego., Podobnie skarżący wnosił w piśmie z dnia 19 sierpnia 2013 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...
administracyjnymi nie przewidują możliwości stwierdzenia przez wojewódzki sąd administracyjny nieważności zapadłych przed tym sądem orzeczeń. Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a....

IV SA/Wr 410/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-02

ze zm.), dalej p.p.s.a., wezwał Sąd 'do wyjaśnienia wątpliwości związanych z opublikowanym orzeczeniem' i stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego...
niezbędnej wykładni., Wskazać ponadto należy, że przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują możliwości stwierdzenia przez wojewódzki...

IV SAB/Wr 30/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-02

. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej p.p.s.a., wezwał Sąd 'do wyjaśnienia wątpliwości związanych z opublikowanym orzeczeniem' i stwierdzenia nieważności postępowania...
stwierdzenia przez wojewódzki sąd administracyjny nieważności zapadłych przed tym sądem orzeczeń. Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. wyłącznie Naczelny Sąd Administracyjny...

IV SA/Wr 411/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-02

.), dalej p.p.s.a., wezwał Sąd 'do wyjaśnienia wątpliwości związanych z opublikowanym orzeczeniem' i stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego., Podobnie...
wykładni., Wskazać ponadto należy, że przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują możliwości stwierdzenia przez wojewódzki sąd...

II SAB/Op 109/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-14

do organu drugiej instancji wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 lipca 2017 r., nr DA0.4013.3.2017.AC. Orzeczenie w tym zakresie zostało wydane przez Wojewodę...
instancji do organu drugiej instancji z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 lipca 2017 r., co bowiem miało miejsce w dniu 23 listopada 2021 r. - strona...

IV SAB/Wr 30/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-20

Ministra Pracy i Polityki Społecznej DRP-VIII-026-7-2-IS/09 o odmowie sprostowania uzasadnienia decyzji wojewody dolnośląskiego. W sprawie o stwierdzeniu nieważności...
do sądu z 29 lipca 2010 r. za pośrednictwem Wojewody D. i udzielonej odpowiedzi na skargę z urzędu wojewódzkiego NK.III.0717/74/10 z 26 sierpnia 2010 r. o stwierdzenie...

IV SAB/Wr 24/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-26

postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu pismem z dnia 6 sierpnia 2013 r. skarżący wystąpił z wnioskiem o '(...) stwierdzenie nieważności postępowania...
zdrowotne postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W dniu 27 grudnia 2012 r. skarżący Z. R. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   4