Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

OPS 7/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-06-05

Stosownie do przepisu art. 157 par. 1 Kpa organem właściwym do stwierdzenia nieważności orzeczenia wydanego przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy w przedmiocie...
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 14 stycznia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego o odmowie przyznania...

FPS 20/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-07-05

odwoławczą wniesiono skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego uprawniona jest do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu podatkowego...
ze skargi Zygmunta C. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia 13 listopada 1996 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Izby Skarbowej i poprzedzającej ją decyzji...

OPS 14/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-03-20

Dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, na podstawie której Skarb Państwa nabył nieruchomość, jeżeli oddanie tej nieruchomości w użytkowanie...
wieczyste osobie trzeciej nastąpiło w toku postępowania o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego...

OPS 7/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-16

.' w W. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 10 listopada 1994 r. nr PO.053-R-442/93 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie...
Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, 'Czy w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia własności czasowej /użytkowania...

III AZP 18/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-10-15

stwierdzenia nieważności decyzji., 2. Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności lub o wznowienie postępowania /art. 199 par. 3 Kpa/ przed wniesieniem skargi...
administracyjnego jednocześnie wniosła do właściwego organu administracyjnego skargę do NSA /art. 196 par. 1 Kpa/ i wniosek o wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności...

OPS 6/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-02-23

Dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej o przejęciu nieruchomości na własność państwa w części, która nie obejmuje zbytych przez Skarb...
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 listopada 1995 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności oraz stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji orzekających...

FPS 7/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzającej cło temu podmiotowi., 2. Jeżeli po złożeniu wniosku przez agencję celną, działającą w formie spółki cywilnej...
, o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzającej cło, agencja celna przestała istnieć, były wspólnik spółki cywilnej nie staje się stroną...

OPS 9/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-10-21

1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy organ nadzoru wszczyna z urzędu, o czym zawiadamia organ gminy /art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8...
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w B. z dnia 28 grudnia 2001 r. (...) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających...

FPS 11/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-10-28

ze skargi Antoniego B. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 24 maja 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie wymiaru należności celnych /długu celnego/ należy stosować przepisy obowiązujące...

OPS 5/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-05-20

. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2002 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład...
i urządzeń na tym gruncie, w części dotyczącej działek nr 150, 151 i 152 o powierzchni 10.081 m2. Podstawą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody W. z dnia 23 października 1996...
1   Następne >   +2   +5   9