Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Gl 1081/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-21

pozwolenia na budowę firmie 'A' Sp. z o.o. w W. (dalej inwestor, skarżąca) stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu [...], na działce nr 1 w miejscowości R. w rejonie...
tej stacji bazowej telefonii komórkowej. Decyzja ta, po rozpatrzeniu odwołania inwestora, została utrzymana w mocy decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

II SA/Gl 734/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-21

. nr [...] w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności inwestycji - stacji bazowej telefonii komórkowej [...] z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego...
się do Burmistrza Miasta S. o wydanie zaświadczenia o zgodności inwestycji tj. istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] zlokalizowanej na budynku przy ul. [...] w S...

II SA/Gl 728/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-19

interesu społecznego oraz nie udowodniło, iż przedmiotowe stacje bazowe mogą być niebezpieczne dla środowiska. Przeto uzupełniając swój poprzedni wniosek Stowarzyszenie...
. 150) stanowiących o udziale społeczeństwa w procesach decyzyjnych w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowych pozostających w związku z art. 9 i art. 91...

II SA/Gl 481/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-14

) o podjęcie działań mających na celu wydanie nakazu rozbiórki nielegalnych stacji bazowych telefonii komórkowej [...],[...] i [...] zlokalizowanych na dzwonnicy kościoła...
z dnia [...] r. opartym na przepisie art. 31 § 2 k.p.a. PINB odmówił wszczęcia postępowania w sprawie rozbiórki stacji bazowych telefonii komórkowej objętych wnioskiem...

II SA/Gl 684/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-24

. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji PINB w Z. z dnia [...] r. o umorzeniu postępowania w sprawie budowy przez 'B' S.A. w W. stacji bazowej telefonii komórkowej...
robót budowlanych z [...] r. zamontował na wieży kościoła pod wezwaniem [...] w Z. przy ul. [...] stację bazową telefonii komórkowej składającą się z czterech anten...

II SA/Gl 1305/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-04

postępowania w sprawie samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej oddala sprzeciw. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru...
ten umorzył postępowanie w sprawie samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej A sp. z o.o. nr [...], zlokalizowanej na działce nr 1 przy ulicy [...] w M...

II SA/Gl 56/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-20

budowlany i udzielił inwestorowi: Spółce 'A' S.A. z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci 'A' S.A. nr [...] wraz z przyłączem...
niewymagających pozwolenia na budowę. W ocenie starosty stacja bazowa telefonii komórkowej na wieży kratowej wraz z przyłączem energetycznym i drogą wewnętrzną jest zgodna z ww...

II SA/Gl 849/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-08

[...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił 'A' Spółce z o.o. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 'A' - WOD5001-A (KOB - XXIX) na parceli...
podnosząc, że organ udzielając pozwolenia na budowę nie wziął pod uwagę istniejącej w sąsiedztwie projektowanego obiektu innej stacji bazowej., Po przeprowadzeniu...

II SA/Gl 221/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-22

pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu [...] wraz z przyłączem energetycznym w G. na działkach...
nr [...],[...],[...],[...],[...],[...],[...][...], [...] i [...]., Wniosek o pozwolenie na budowę przedmiotowej stacji bazowej złożyła 'A' Sp. z o.o. w W. (dalej 'A'). W związku z zastrzeżeniem wniesionym...

II SA/Gl 191/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-12

14 lutego 2014 r. 2 Stowarzyszenie 'B' złożyło wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej 'A' Sp. z o.o....
umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy stacji bazowej komórkowej 'A'- [...] w L. przy ulicy [...]. W uzasadnieniu organ stwierdził...
1   Następne >   +2   +5   +10   60