Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

VI SA/Wa 26/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-22

od Zarządzającego strefą wynika z konieczności rozstrzygnięcia z Zarządzającym spornej kwestii warunków sprzedaży nieruchomości. Organ zaznaczył, że Spółka od momentu...
, w ocenie organu, z konieczności rozstrzygnięcia z Zarządzającym strefą spornej kwestii warunków sprzedaży nieruchomości. Wskazując na powyższe, oraz akcentując, że spółka...

IV SA/Wa 181/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-19

nieruchomość - posiadając charakter mieszkalny - nie stanowiła części przedsiębiorstwa. O powyższym świadczą następujące dokumenty:, 1.Umowa sprzedaży nieruchomości w formie...
p. M. B. stwierdzono nieważność powołanego wyżej orzeczenia z dnia [...] lutego 1948 r. w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej o powierzchni 751 m2, położonej w S...

II GZ 467/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-27

umożliwiającymi dochodzenie kwoty orzeczonej w decyzji, a podjęcie przez organy egzekucji spowodowałoby prawdopodobnie sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład...

VI SA/Wa 1489/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-15

się z obowiązku zapłaty za zakupioną nieruchomość. Dwukrotnie natomiast zwracał się z propozycją rozwiązania umowy kupna sprzedaży, co może świadczyć o rezygnacji z działalności...
[...]SSE własność niezabudowanej nieruchomości położonej w B. nr ew. [...] o pow. [...] m2, na której prowadzona miała być działalność - z tym, że część ceny nabycia...

VI SA/Wa 1338/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-27

protokół nie został sporządzony, zaś wymienione w zażaleniu pisma skarżącego dotyczyły przede wszystkim propozycji rozwiązania umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej...
nieruchomości i zwrotu zapłaconej kwoty., Postanowieniem nr [...] z dnia [...] marca 2004 r. [...] SSE S.A., jako zarządzający strefą - działając na wniosek Ministra...

IV SA/Wa 1205/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-10

władny jest do wyjaśnienia pozostałych istotnych okoliczności sprzedaży prawa użytkowania wieczystego omawianych nieruchomości i własności znajdujących się na nich budynków...
części nieruchomości objętej postępowaniem. W piśmie tym dodatkowo podniesiono, że w niniejszej sprawie w wyniku wydania szeregu decyzji administracyjnych oraz czynności...

IV SA/Wa 1204/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-10

, że również ten organ władny jest do wyjaśnienia pozostałych istotnych okoliczności sprzedaży prawa użytkowania wieczystego omawianych nieruchomości i własności znajdujących...
części nieruchomości objętej postępowaniem. W piśmie tym dodatkowo podniesiono, że w niniejszej sprawie w wyniku wydania szeregu decyzji administracyjnych oraz czynności...

IV SA/Wa 596/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-15

. dokonał sprzedaży tej nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego K. K., Fakt zbycia tej nieruchomości osobie trzeciej nie oznacza, że decyzja administracyjna wywołała...
. stwierdził nabycie przez gminę T. z mocy prawa nieodpłatnie własności przedmiotowej nieruchomości., Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy złożyli również K. R. i S. J...

I SAB/Wa 41/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-14

, iż spółka na mocy umowy kupna - sprzedaży (akt notarialny z dnia [...] grudnia 1993 r., rep A. Nr [...]) nabyła od Ośrodka [...] 'P.' w likwidacji, prawo użytkowania...
wieczystego i prawo własności budynków posadowionych na nieruchomości położonej w K. przy ul. [...] oznaczonej jako działka nr [...], która to nieruchomość, w momencie zakupu...

IV SA/Wa 179/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-25

o jego nacjonalizacji. Dla oceny legalności aktu nacjonalizacyjnego nie mają też znaczenia wskazane fakty: dwukrotny pożar młyna, sprzedaż i wydzierżawienie nieruchomości...
1   Następne >   2