Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 8/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-12-18

podatkowego. W przypadku sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym komornik nie dokonuje czynności egzekucyjnych, które mogłyby zostać uznane za sprzedaż rzeczy...
postępowania cywilnego tj. na sądy obowiązków płatnika, to w związku ze sprzedażą nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym ani komornik, ani sąd nie jest zobowiązany...

I SA/Łd 210/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-02-16

dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ i skłaniać musi do zajęcia stanowiska, że sprzedaż nieruchomości nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu...
małżonkowie K. sprzedali w dniu 23 stycznia 1997 r. zabudowaną nieruchomość położona we wsi S., gmina S. uzyskując przychód ze sprzedaży w kwocie 10.000 zł. W dniu...

SA/Ł 178/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-05-27

nieruchomości jest wyłącznie przeznaczenie tych przychodów /lub ich części/ na nabycie w kraju, nie później niż w okresie roku od dnia sprzedaży innego budynku lub lokalu...
Skarbowym w T. oświadczenie, że dochód ze sprzedaży powyższej nieruchomości w kwocie 93.210.000 zł przeznaczyła na zakup spółdzielczego mieszkania własnościowego w T. Urząd...

I SA/Łd 1062/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-01-31

./ obejmuje tylko taką sprzedaż nieruchomości, która nie nastąpiła w wykonywaniu przez podatnika działalności gospodarczej /będącej działalnością zarobkową w rozumieniu art. 42...
25 września 1997 r. Urząd Skarbowy w T.-M. określił Janinie F. zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży w 1994 r. nieruchomości /położonej...

I SA/Łd 1696/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-10-20

inwestycji., W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa w Ł. wniosła o jej oddalenie. W uzasadnieniu stwierdzono, że strony zawierając umowę kupna - sprzedaży nieruchomości...
. W czasie prowadzonego postępowania wyjaśniającego Urząd Skarbowy był w posiadaniu informacji dotyczących transakcji sprzedaży przedmiotowej nieruchomości dokonanej w dniu 9...

I SA/Łd 535/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-06-18

umowy sprzedaży nieruchomości, zawartej w formie aktu notarialnego, oraz uiszczenia zadatku. Zdaniem Izby, nieprawdą jest, iż spółka nie mogła dokonywać odpisów...
spółkę ze Spółdzielnią zostało zawarte postanowienie o prawie pierwokupu, a następnie strony zawarły umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości i wpłacony został zadatek...

II SA/Łd 1789/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-01-08

nieruchomości lub jej części, gdy trwale rozporządzano przedmiotem wywłaszczenia na rzecz osoby trzeciej na podstawie umowy sprzedaży lub oddania nieruchomości w użytkowanie...
Jeśli w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm./ brak było trwałego rozporządzenia...

I SA/Łd 995/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-07

, z tytułu przychodu ze sprzedaży nieruchomości /tej samej, której dotyczy opłata skarbowa w niniejszej sprawie/., Następnie decyzją z dnia 28 czerwca 1995 r. Izba Skarbowa...
nieistnienia obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej i zwrotu tej opłaty pobranej przez notariusza od umowy nabycia nieruchomości. W uzasadnieniu podano, że wniosek wpłynął po upływie...

I SA/Łd 1460/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-03-20

wnioski. Powołany przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' zwalnia od podatku dochodowego przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości m.in. wówczas, gdy zostaną...

SA/Ł 1659/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-10-26

nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./, uprawniający radę gminy do określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali w budynkach komunalnych. W rzeczywistości...
w sposób określony w art. 38., Przepis art. 4 ust. 8 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z kolei stanowi, że sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste...
1   Następne >   +2   4