Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1998/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu...
rodzicielskiego lub 2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub 3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub 4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub 5) zasiłku...

VIII SA/Wa 848/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-03

wnioskowanego świadczenia z uwagi na fakt, że strona pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany decyzją z [...] listopada 2020 r. nr [...] na okres od [...] listopada...
postępowanie w sprawie uchylenia decyzji przyznającej stronie specjalny zasiłek opiekuńczy. Decyzją nr [...] z [...] maja 2021r. Burmistrz stwierdził brak podstaw...

II SA/Gl 908/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-17

świadczenia. Jako powód odmowy wskazał, że decyzją z dnia [...] r. stronie ustalono prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 1 listopada 2020 r. do 31...
się o uchylenie na podstawie art. 155 k.p.a. obowiązującej wówczas decyzji ustalającej stronie prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca...

II SA/Lu 613/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-23

, że skarżąca ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W wyniku odwołania skarżącej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło ww. decyzję i przekazało...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego decyzją z [...] r. Nr [...] (do [...] października 2020 r.) a następnie decyzją z dnia [...] r. Nr [...] (od dnia [...] listopada 2020 r...

II SA/Ol 861/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-10

przez skarżącą prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Rozpatrując odwołanie od powyższej decyzji Kolegium nie zgodził się z organem, I instancji w kwestii zaistnienia...
zatrudnienia lub innej pracy zawodowej. W związku ze sprawowaniem opieki nad matką strona miała przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od dnia 1 listopada...

II SA/Go 714/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany specjalnego zasiłku opiekuńczego na świadczenie pielęgnacyjne uchyla zaskarżoną decyzję...
. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej jako: k.p.a.) odmówił M.Ś. zmiany specjalnego zasiłku opiekuńczego na świadczenie pielęgnacyjne począwszy od [...] lipca 2018 r...

II SA/Bd 824/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-09

z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., 2. Decyzją z dnia [...] lutego 2021r. Burmistrz M. A. K. odmówił skarżącemu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...
przez odwołującego specjalnego zasiłku opiekuńczego ma przesądzające znaczenie dla oceny wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego;, - naruszenie art. 17 ust. 5 pkt...

II SA/Ol 832/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-03

do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ostatnio przyznanego na podstawie decyzji z '[...]' na okres do 31 października 2021 r., W odwołaniu do tej decyzji strona...
u.ś.r. polegającą na pominięciu celów u.ś.r. i przyjęcie, że okoliczność pobierania przez opiekuna specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę...

IV SA/Wr 262/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-26

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, a także inna osoba nie ma ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
przez stronę innego świadczenia z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym mężem, a mianowicie specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Lu 541/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-25

decyzji zarzucono także naruszenie art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b), poprzez uznanie, że okoliczność pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę...
przeszkody uniemożliwiającej przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, a mianowicie ustalonego prawa skarżącej do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką...
1   Następne >   +2   +5   +10   13