Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 2909/16 - Wyrok NSA z 2019-02-06

na przewidywane mianowanie na inne stanowisko służbowe. Na podstawie art. 108 § 1 K.p.a. rozkazowi personalnemu nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu...
. Jednocześnie wyjaśnił, że nadanie rozkazowi personalnemu rygoru natychmiastowej wykonalności nastąpiło ze względu na ważny interes społeczny polegający na potrzebie...

II SA/Wa 584/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-25

służbowego., Rozkaz personalny nr [...] z dnia [...] grudnia 2018 r. został opatrzony przez organ rygorem natychmiastowej wykonalności, który uzasadnił ważnym interesem...
na rozstrzygnięcie podjęte w sprawie;, 3. art. 108 § 1 k.p.a. poprzez zastosowanie przez organ rygoru natychmiastowej wykonalności wobec niewykazania w rozpatrywanej sprawie choćby...

I OSK 2/11 - Wyrok NSA z 2011-05-11

w wysokości 750 zł. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż płk T.R. z tytułu pełnionej służby wojskowej...
specjalny w wyższej wysokości., Nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zostało zaś podyktowane ochroną ważnego interesu strony. Jak wynika...

I OSK 3403/15 - Wyrok NSA z 2017-11-08

kwoty bazowej. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., W.K. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją...