Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1156/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

, a wartość nieruchomości nr [...] - 44.961,28 zł, przyjęto - 44.961,00 zł., W konsekwencji, ustalając w niniejszej sprawie wysokość renty planistycznej od wartości...
pomnożono przez obowiązująca stawkę renty planistycznej. W ten sposób przyjęto, że G. P.-L. za zbycie nieruchomości [...] jest zobowiązana do zapłaty kwoty 7.117.80 zł...

II OSK 1570/12 - Wyrok NSA z 2013-12-03

pobrania renty planistycznej w niniejszej sprawie świadczy orzecznictwo sądów administracyjnych prezentujące zupełnie odmienne poglądy na temat obowiązku ustalenia renty...
niezmieniona od dnia 22 września 2004 r. Nie pobieranie renty planistycznej w stanie faktycznym, o którym mowa w niniejszej sprawie, zdaniem organu odwoławczego związane...

II OSK 2332/11 - Wyrok NSA z 2013-03-28

do wydania decyzji w myśl art. 36 ust. 1 u.p.z.p. o ustaleniu renty planistycznej. Nastąpił wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego...
, w której Wójt ustalił łączną rentę planistyczną w wysokości 11.148,60 zł. Odnosząc się do zarzutu skargi błędnego przyjęcia, że skarżące są stroną postępowania, w sytuacji...

II SA/Gl 900/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-04

w odwołaniu. Zaakcentowano, że wyceną w związku z ustaleniem wzrostu wartości nieruchomości celem wyliczenia renty planistycznej powinna być objęta cała działka...
z zasadniczym, a w zasadzie z jedynym zarzutem skargi (pozostałe zarzuty są bowiem praktycznie jego powieleniem), że wyceną na użytek ustalenia renty planistycznej powinna być objęta...

II OSK 1865/11 - Wyrok NSA z 2013-02-07

wzrostem wartości zbywanej nieruchomości, a uchwaleniem planu - skutkuje wszczęciem postępowania mającego na celu ustalenie i pobranie renty planistycznej w oparciu o wycenę...
tego postępowania, decyzją z [...] czerwca 2009 r. Wójt Gminy Bielsk ustalił dla K. i R. W. jednorazową opłatę, tzw. rentę planistyczną, w wysokości 13.531,60 złotych., Samorządowego...

II SA/Kr 1247/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-11

planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 70175,10 zł z uwagi na zbycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej...
, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka ta nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości), zbycie nieruchomości...

II OSK 371/12 - Wyrok NSA z 2013-05-10

., W doktrynie i orzecznictwie zgodnie podkreśla się, że pobranie renty planistycznej możliwe jest również w sytuacji, gdy właściciel zbywa jedynie część, a nie całość nieruchomości...
wielkość działki przed podziałem. Renta planistyczna pobierana jest bowiem od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu zmiany przeznaczenia terenu. Wzrost wartości dotyczy...

II SA/Kr 1245/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-11

planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 1 766 872,50 zł z uwagi na zbycie udziału wynoszącego 20621/93104 części w prawie...
miejscowego, określenia w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym...

II OSK 273/12 - Wyrok NSA z 2013-06-21

działki spowodowanej jej podziałem już po uchwaleniu planu i jego wejściu w życie' i podkreśliła, że cenę uwzględnia się z czasu sprzedaży działki, ale renta planistyczna...
, zwanej rentą planistyczną. Naruszenia tego skarżąca upatruje w wadliwie dobranych przez rzeczoznawcę nieruchomościach do ustalania i porównania cen działek przed zmianą planu...

II SA/Kr 493/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

zerowej pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem pobierania renty planistycznej, o którym mowa art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W opinii...
skarżących zasada obligatoryjnego uiszczenia renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona, pociąga za sobą niedopuszczalność określania w planie stawki procentowej...
1   Następne >   +2   6