Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 745/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-22

kalkulacja wysokości renty planistycznej została ustalona przez organ orzekający w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 25 znajdującej się na s. 45 operatu szacunkowego...
z dnia 8 czerwca 2010 r.. Od działki oznaczonej symbolem Rl, R2, ZŁ o łącznej powierzchni 199,5103 ha nie została naliczona renta planistyczna. Od działki oznaczonej symbolem...

II OSK 1156/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

, a wartość nieruchomości nr [...] - 44.961,28 zł, przyjęto - 44.961,00 zł., W konsekwencji, ustalając w niniejszej sprawie wysokość renty planistycznej od wartości...
pomnożono przez obowiązująca stawkę renty planistycznej. W ten sposób przyjęto, że G. P.-L. za zbycie nieruchomości [...] jest zobowiązana do zapłaty kwoty 7.117.80 zł...

II SA/Kr 1127/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 229 773,09 zł z uwagi na zbycie:, - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej...
do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka ta nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości), zbycie nieruchomości przez dotychczasowego...

II OSK 1570/12 - Wyrok NSA z 2013-12-03

pobrania renty planistycznej w niniejszej sprawie świadczy orzecznictwo sądów administracyjnych prezentujące zupełnie odmienne poglądy na temat obowiązku ustalenia renty...
niezmieniona od dnia 22 września 2004 r. Nie pobieranie renty planistycznej w stanie faktycznym, o którym mowa w niniejszej sprawie, zdaniem organu odwoławczego związane...

II SA/Kr 1128/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 93110,71 zł z uwagi na zbycie:, - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w K...
, określenia w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka...

II OSK 1076/12 - Wyrok NSA z 2013-10-10

administracji publicznej przy orzekaniu w przedmiocie tzw. renty planistycznej zobowiązane się do porównania, jaki status nadawał nieruchomości poprzednio obowiązujący plan...
miejscowy w stosunku do jej przeznaczenia w nowym planie. Wymierzenie tzw. renty planistycznej będzie uzasadnione, gdy aktualny plan zmienia dotychczasowe przeznaczenie danej...

II OSK 1993/11 - Wyrok NSA z 2013-02-22

, Kolegium stwierdziło, iż decyzja organu I instancji błędnie nałożyła obowiązek wniesienia renty planistycznej m.in. na W.Ś., podczas gdy właścicielami nieruchomości...
do stosowania w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem jest ustalenie renty planistycznej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Opłata planistyczna niewątpliwie...

II OSK 2332/11 - Wyrok NSA z 2013-03-28

do wydania decyzji w myśl art. 36 ust. 1 u.p.z.p. o ustaleniu renty planistycznej. Nastąpił wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego...
, w której Wójt ustalił łączną rentę planistyczną w wysokości 11.148,60 zł. Odnosząc się do zarzutu skargi błędnego przyjęcia, że skarżące są stroną postępowania, w sytuacji...

II SA/Gl 900/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-04

w odwołaniu. Zaakcentowano, że wyceną w związku z ustaleniem wzrostu wartości nieruchomości celem wyliczenia renty planistycznej powinna być objęta cała działka...
z zasadniczym, a w zasadzie z jedynym zarzutem skargi (pozostałe zarzuty są bowiem praktycznie jego powieleniem), że wyceną na użytek ustalenia renty planistycznej powinna być objęta...

II OSK 1865/11 - Wyrok NSA z 2013-02-07

wzrostem wartości zbywanej nieruchomości, a uchwaleniem planu - skutkuje wszczęciem postępowania mającego na celu ustalenie i pobranie renty planistycznej w oparciu o wycenę...
tego postępowania, decyzją z [...] czerwca 2009 r. Wójt Gminy Bielsk ustalił dla K. i R. W. jednorazową opłatę, tzw. rentę planistyczną, w wysokości 13.531,60 złotych., Samorządowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   15