Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Sz 2313/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

opłaty (renty planistycznej). Zdaniem Wojewody, obowiązek określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stawki procentowej ma moc bezwzględnie obowiązującą...
określenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty (renty planistycznej) wyjaśniając, że nastąpiło to w wyniku oczywistej omyłki powstałej najprawdopodobniej...

I SA/Sz 217/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-04

, a w konsekwencji brak uwzględnienia sytuacji finansowej Spółki przy rozpoznawaniu wniosku spółki o udzielenie ulgi w spłacie tzw. 'renty planistycznej...
kwoty (renty planistycznej)., W ocenie skarżącej Spółki, błędne jest ustalenie organu II instancji jakoby Spółka obecnie nadal inwestowała swoje środki w rozwój spółki...

I SA/Sz 357/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-11

ulgi w spłacie tzw. 'renty planistycznej' , jak również brak rozpoznania wszystkich zarzutów podniesionych przez skarżącą w odwołaniu,, - naruszenie przepisów...
dla danego wnioskodawcy wywołałaby konieczność zapłacenia danej kwoty (renty planistycznej)., W ocenie skarżącej Spółki, błędne jest ustalenie organu II instancji jakoby Spółka...

II SA/Sz 976/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-08

tzw. renty (opłaty) planistycznej, należy rozumieć wyłącznie zawarcie umowy sprzedaży, czy też chodzi także o przeniesienie nieruchomości pod tytułem nieodpłatnym...
instytucji określanej w doktrynie mianem renty planistycznej. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ustala i pobiera od właściciela lub użytkownika wieczystego rentę...

II SA/Sz 354/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-02

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (por. wyrok NSA...
okoliczności faktycznych i (lub) prawnych niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie dojdzie...

II SA/Sz 1238/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-10

przed jego uchwaleniem (art. 37 ust. 1 tej ustawy). Rentę planistyczną można ustalać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące (art...
poprzedzające zbycie nieruchomości, w odniesieniu do której ustalono rentę planistyczną, nie mają wpływu na ustalenie tej opłaty, bowiem o ustaleniu opłaty przesądzają: fakt...

I SA/Sz 732/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-17

, a to oznacza, że obowiązek zapłaty renty planistycznej powstaje z mocy prawa już w momencie ziszczenia się powyższych przesłanek i niezależnie od innych okoliczności. Zbycie...
nieruchomości jest więc czynnością, która uruchamia aktywność organu administracji publicznej w zakresie egzekwowania obowiązku zapłaty renty planistycznej, a to na skutek...

II SA/Sz 607/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-08

nieruchomości została ustalona w wysokości 30%. Ze wskazanej kwoty 43.653,00 zł 30 %, wynosi 13.096,00 zł., a więc kwotę renty planistycznej ustalonej przez organ...
w formie renty planistycznej. Nie ulega wątpliwości, że zmiana charakteru działki w planie zagospodarowania przestrzennego - z poprzednio rolnej na mieszkalno-usługową...

II SA/Sz 969/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-15

. Opłata jednorazowa, zwana też rentą lub opłatą planistyczną, została w ten sposób powiązana ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym zmianą lub uchwaleniem planu...
nieruchomości., Ustawa, określając przypadki, kiedy renta planistyczna jest należna, używa słowa 'zbycie', które użyte w tym kontekście oznacza, oprócz sprzedaży, różne...

II SA/Sz 48/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-09

w mocy decyzję organu, I instancji. W uzasadnieniu wskazało, że pobranie renty planistycznej jest obowiązkiem gminy, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki...
obligująca organ I instancji do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia renty planistycznej. Za datę wszczęcia tego postępowania należy uznać dzień [...] tj. dzień...
1   Następne >   +2   +5   8