Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 217/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-04

, a w konsekwencji brak uwzględnienia sytuacji finansowej Spółki przy rozpoznawaniu wniosku spółki o udzielenie ulgi w spłacie tzw. 'renty planistycznej...
kwoty (renty planistycznej)., W ocenie skarżącej Spółki, błędne jest ustalenie organu II instancji jakoby Spółka obecnie nadal inwestowała swoje środki w rozwój spółki...

I SA/Sz 357/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-11

ulgi w spłacie tzw. 'renty planistycznej' , jak również brak rozpoznania wszystkich zarzutów podniesionych przez skarżącą w odwołaniu,, - naruszenie przepisów...
dla danego wnioskodawcy wywołałaby konieczność zapłacenia danej kwoty (renty planistycznej)., W ocenie skarżącej Spółki, błędne jest ustalenie organu II instancji jakoby Spółka...

II SA/Sz 78/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-08

podobnych (art. 154 ust. 1 u.g.n.). Uszczegółowienie zasad wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej zawarte zostało w rozporządzeniu Rady Ministrów...
w mocy decyzję Burmistrza Miasta [...] nr [...] z dnia [...] r., znak:[...] , ustalającą jednorazową opłatę planistyczną w wysokości [...] zł., W uzasadnieniu decyzji...

II SA/Sz 79/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-08

ustalenia renty planistycznej zawarte zostało w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego...
renty planistycznej reguluje szczegółowo ww. rozporządzenie, a w szczególności § 50 tego rozporządzenia. Tymczasem § 50 rozporządzenia uchylny został Rozporządzeniem Rady...

II SA/Sz 77/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-13

). Uszczegółowienie zasad wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej zawarte zostało w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia, 21 września 2004 r. w sprawie wyceny...
, w piśmie z dnia [...] r. wskazała bowiem, że kwestię wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości renty planistycznej reguluje szczegółowo ww. rozporządzenie...

II SA/Sz 896/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-07

. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%., Zasada obligatoryjnego uiszczenia renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona, pociąga...
planistycznej w wysokości 0% dla terenów oznaczonych symbolem R;, 7) naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez zgodę na finansowanie...

II SA/Sz 624/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-26

. poz. 647 ze zm.), stanowiącego formę tzw. renty planistycznej sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela nieruchomości opłaty w razie łącznego...
opłatę planistyczną w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr [...] (KW [...]) położonej w obrębie ewidencyjnym [...], spowodowanego...

II SA/Sz 1046/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-02-06

decyzji o ustaleniu renty planistycznej, w myśl, art. 36 ust. 4 ustawy. Nastąpił bowiem wzrost wartości nieruchomości w związku, z uchwaleniem planu miejscowego...
w kwocie [...] zł i wartość rynkową, po zmianie planu w kwocie [...] zł. Różnica stanowi kwotę [...] zł. Opłata planistyczna wynosi zatem [...] zł, stosownie do wyliczenia...

II SA/Sz 443/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16

naliczenie renty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, podczas gdy zgodnie z naruszonymi przez organ przepisami określenie w miejscowym planie zagospodarowania...
poza strukturą administracji i sprzyja naruszeniu zasady obiektywizmu, bądź też zapewnia mu wpływ na kształt dokumentów sporządzanych w ramach procedury planistycznej (urbanista...