Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X
  • Symbol

II SAB/Łd 128/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-17

zobowiązania organu do załatwienia wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1). Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek...

II SAB/Wa 435/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

[...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Rady Powiatu [...] na rzecz W. S. kwotę 100 (sto) złotych...
wniesienia skargi, pomimo upływu trzech lat i pięciu miesięcy, nie uzyskał żądanej informacji publicznej, co świadczy o wyjątkowo rażącym naruszeniu prawa przez organ...

III SAB/Lu 32/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-10

, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Rady Powiatu na rzecz W. P. kwotę [...]zł ([...] złotych) z tytułu zwrotu kosztów postępowania...
czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, mimo zaistnienia podstaw do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu...

II SAB/Wa 638/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

, 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie, 4. zasądza od [...] na rzecz skarżącego...
postępowania. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a...

III SAB/Wr 12/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

za rażące naruszenie prawa wniosła o:, 1) zobowiązanie Rady Powiatu do wydania uchwały w zakresie możliwości rozwiązania stosunku pracy z radnym w terminie 14 dni...
funkcjonariuszy w zw. z art. 149 u.p.p.s.a. o orzeczenie, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, mimo że będą podstawy do umorzenia postępowania...

II SAB/Wa 627/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-11

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Rady Powiatu [...] na rzecz W. S. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), tytułem zwrotu kosztów...
prowadzenia postępowania. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a...

II SAB/Wa 121/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-26

z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność, o której mowa w punkcie 1, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza...
, nie uzyskał żądanej informacji publicznej, co świadczy o wyjątkowo rażącym naruszeniu prawa przez organ. Powyższe uzasadnia jego zdaniem zarzut bezczynności, a także wniosek...

I SA/Wa 1130/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

, której dotyczy zaskarżona uchwała, stanowiłoby rażące naruszenie prawa, gdyż w konsekwencji uniemożliwiłoby mu skorzystanie z prawa pierwszeństwa., Ponownie rozpatrując sprawę...
określonej w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowi rażące naruszenia prawa., Z akt administracyjnych przedmiotowej sprawy wynika, że skarżący dysponuje...

II SAB/Łd 180/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-14

skarżącego S. M. z dnia [...] września 2014 roku dotyczącego udostępnienia informacji za rok 2013; 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa...
, że bezczynność organu miała miejsce bez żadnego uzasadnienia i z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenie kosztów postępowania sądowego., Uzasadniając skargę skarżący...

II OSK 202/17 - Wyrok NSA z 2017-11-08

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w punkcie czwartym oddalił wniosek o wymierzenie organowi grzywny i w punkcie piątym zasądził od Powiatu Wałbrzyskiego...
przed sądami administracyjnymi i art. 6 ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa wniosła o:, 1) zobowiązanie Rady Powiatu...
1   Następne >   +2   +5   +10   32