Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 2227/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-03

administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) dalej: 'k.p.a.', czyli rażące naruszenia prawa, co implikuje możliwość stwierdzenia nieważności decyzji RIF po upływie 10 lat...
(lecz zatrudnioną w organie właściwym do wydania decyzji) należy traktować jako rażące naruszenie prawa, co implikuje, iż decyzja RIF jest bezskuteczna. Strona nie zgadza się też z tezą...

II SAB/Wa 286/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz skarżącego B. S. kwotę 100 zł (słownie...
uznał, że stwierdzona bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 a P.p.s.a.). Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wpłynął do organu...

II SAB/Wa 108/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-29

naruszenia prawa;, 6. zawiadomienie właściwych organów o istotnych naruszeniach prawa przez organ i okolicznościach mających wpływ na ich powstanie;, 7. przyznanie prawa...
w roku poprzednim;, 4. ukaranie organu grzywną w maksymalnej wysokości przewidzianej prawem;, 5. stwierdzenie, że zachowania organu mają charakter celowy, tj. charakter rażącego...

V SA/Wa 2295/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

, która:, 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;, 3) dotyczy sprawy już poprzednio...
o stwierdzeniu wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa. Strona wskazała, że pismo z [...] kwietnia 2007 r. stanowi decyzję administracyjną, bowiem ma ono cechy władczego...

V SA/Wa 2184/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

' do dokumentu: 'Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE' (dalej...
może dokonywać korekt finansowych ustalanych zgodnie z dokumentem pt.: 'Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów...

V SA/Wa 1708/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

się naruszenia przepisów prawa procesowego, które miało wpływ na wynik sprawy, przez błędne zastosowanie art. 8, art. 7, art. 77, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
) uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi:, a/ naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,, b/ naruszenie prawa...

V SA/Wa 1739/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-26

zastosowania tych norm - rozstrzygnięcie byłoby inne. Zaznaczyć trzeba, że naruszenie prawa nie powoduje uchylenia aktu administracyjnego, gdy wystąpi w postaci rażącej...
. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a to:, 1. art. 207 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 9 ufp, poprzez niezasadne przyjęcie ich zastosowania...

I GSK 747/20 - Wyrok NSA z 2020-08-19

p.p.s.a., można oprzeć na podstawie naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie oraz na podstawie naruszenia przepisów postępowania...
, czyli przepisu ogólnego na podstawie którego Sąd pierwszej instancji uwzględnia skargę w sytuacji naruszenia przepisów prawa (wyrok NSA z 21 grudnia 2017 r., II GSK...

V SA/Wa 695/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-11

szereg zarzutów procesowych, jak też naruszenie prawa materialnego., Po rozpatrzeniu odwołania Minister Rozwoju i Finansów decyzją z [...] listopada 2017 r...
przeprowadzone z naruszeniem norm prawa procesowego, a więc gdy organ I instancji w istocie nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego w takim zakresie, że miało to istotny...

V SA/Wa 487/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-07

: 'p.p.s.a.', wynika, że zaskarżona decyzja lub postanowienie mogą zostać uchylone tylko wtedy, gdy sąd stwierdzi naruszenie prawa materialnego lub procesowego...
w pkt. 20 wniosku o dofinansowanie. Pismem z [...] grudnia 2014 r. beneficjent przesłał na płycie CD 'selekcję wykładów dotyczących prawa, zarządzania i ekonomii...
1   Następne >   2