Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 1802/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-24

graficznym jest rażącym naruszeniem prawa. Za takie naruszenie, w ocenie skarżącej, należy również uznać treść pkt 6 i 7 decyzji o warunkach zabudowy., Po przeprowadzeniu...
par. 1 pkt 2 Kpa organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. W wyroku z dnia 11...

SA/Bd 1035/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-04

skarżący twierdzili, że podstawą prawną zaskarżonej decyzji winien być art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, zaś podstawą faktyczną rażące naruszenie prawa. Skarżący podkreślali...
z urzędu organ administracji. Zastosowanie zaś niewłaściwego trybu weryfikacji decyzji stanowi rażące naruszenie prawa. Ze względu na to, że do prowadzenia postępowania...

SA/Bd 2481/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-06

968/96 i treść przepisu art. 234 Ordynacji podatkowej, Spółka wskazała, że sprawy przesłanek rażącego naruszenia prawa, czy naruszenia interesu społecznego nie badano...
C. zarzuciła decyzji naruszenie art. 234 Ordynacji podatkowej i wniosła ojej uchylenie., W uzasadnieniu skargi Spółka wskazała, że organ odwoławczy bezpodstawnie wydał...

SA/Bd 1582/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-23

. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Ponadto w zaskarżonej decyzji wyrażono błędne poglądy prawne, że w sytuacji, gdy rozpoczęto już roboty...
., W świetle przytoczonych wyżej przepisów prawa zaskarżona decyzja wydana została również z rażącym naruszeniem przepisów prawa materialnego, a ponadto poglądy wyrażone...

SA/Bd 2288/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-11

organizacyjne /Dz.U. nr 129 poz. 858/. Okoliczności te wskazują, że rejestracji pojazdu dokonano z rażącym naruszeniem prawa., Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożył...
na treść świadectwa homologacji, nie może też odmiennie określać typu pojazdu. Rejestracji pojazdu dokonano z rażącym naruszeniem art. 68 ust. 9 i art. 72 ust. 1 pkt 3...

SA/Bd 265/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-04

do osoby nie będącej stroną w sprawie, jest dotknięta wadą nieważności wymienioną w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, gdyż jest wydana z rażącym naruszeniem prawa, zaś decyzja organu...
. Zarzut naruszenia art. 2 w zw. z art. 8 ust. 2 Konstytucji skarżący uzasadniali obejściem przepisów Prawa budowlanego, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę...

SA/Bd 2075/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

zarzuca, iż wydana ona została z rażącym naruszeniem prawa znajdującym swój wyraz w nietrafnie powołanej podstawie prawnej oraz w oparciu o nietrafnie i tendencyjnie ustalony...
ani regułom życiowego doświadczenia, zaś wyprowadzone z tej oceny wnioski są logiczne i wszechstronne., Chybionym jest też podniesiony w skardze zarzut naruszenia prawa...

SA/Bd 1296/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-03

naruszeniem zasady demokratycznego państwa prawa oraz zasady pogłębiania zaufania do organów celnych jest sytuacja, że Prezes GUC wydaje błędną decyzję, którą następnie zmienia...
od decyzji organu pierwszej instancji, bądź też w skardze na decyzje ostateczną, wnioskodawca jest uprawniony podnosić wszystkie zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego...

SA/Bd 658/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-12

, zawierającym uściślenie w postaci kierunków działań organów podatkowych w sprawach znajdujących się na różnych etapach, oznacza rażące naruszenie przez organ podatkowy...
komunikatu prasowego, zawierającym uściślenie w postaci kierunków działań organów podatkowych w sprawach znajdujących się na różnych etapach, oznacza rażące naruszenie...

SA/Bd 2455/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-09

o likwidacji szkoły z dnia 26 marca 2002 r. było naruszenie prawa wstępu na obrady Rady Gminy, a podnoszone w poprzedniej skardze zarzuty były bezzasadne, to podejmując...
ponownie uchwałę 'procedury sanacyjnej wystarczyło tylko zapewnienie prawa wstępu na obrady Rady Gminy w trakcie podejmowania uchwały o likwidacji szkoły'. Wymóg ten został...