Sprawa ze skargi na decyzję Izby Celnej w T. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za prawidłowe
Tezy

Niedopuszczalne jest w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi do sądu i zmierzającym do skontrolowania legalności zaskarżonej decyzji, orzekanie w przedmiocie utraty ważności wiążącej informacji taryfowej, z wszelkimi tego konsekwencjami wynikającymi z art. 5 par. 8 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny /Dz.U. 2001 nr 75 poz. 802 ze zm./.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu przy udziale (...) sprawy ze skargi "P.-C." G. B. P. Spółka z o.o. na decyzję Izby Celnej w T. z dnia 7 stycznia 2003 r.

(...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za prawidłowe - uchyla zaskarżoną decyzję, (...);

Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej w T., po rozpatrzeniu odwołania strony "P.-C." G. B. P. spółka z o.o. w W., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za prawidłowe.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w oparciu o następujący stan faktyczny. Prezes Głównego Urzędu Ceł wydał na wniosek strony decyzję z dnia 26 marca 2001 r. w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej, dotyczącej klasyfikacji taryfowej preparatu "P.-C. F.", według której ten towar, stosowany do produkcji napoju bezalkoholowego o nazwie "P.-C.", winien być klasyfikowany do kodu 2106 90 98 0 Taryfy celnej. Od tej decyzji strona wniosła odwołanie. Prezes Głównego Urzędu Ceł, po jego rozpatrzeniu, decyzją z dnia 9 maja 2001 r., utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie.

Następnie strona powyższą decyzję ostateczną zaskarżyła skargą do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie, przed rozpoznaniem tego środka zaskarżenia, strona zgłosiła w Urzędzie Celnym w B. do objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze towar określony jako "P.-C. F.", klasyfikując go do kodu PCN 2106 90 98 0. Do zgłoszenia celnego strona dołączyła wiążącą informację taryfową z dnia 26 marca 2001 r.

W dniu 23 kwietnia 2002 r. Prezes Głównego Urzędu Ceł wydał w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ decyzję na mocy, której uchylił w całości zaskarżoną do Sądu swoją decyzję z dnia 9 maja 2001 r. oraz zmienił decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł zawartą w wiążącej informacji taryfowej z dnia 26 marca 2001 r., wydaną w I instancji w części dotyczącej klasyfikacji towaru, określając w miejsce kodu PCN 2106 90 98 0, właściwy kod PCN 3302 10 21 0 oraz w zakresie uzasadnienia klasyfikacji towaru. W pozostałej części utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy. W podstawie prawnej omawianego rozstrzygnięcia wskazano również, obok wspomnianego art. 38 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, przepis art. 233 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w związku z art. 5 par. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks Celny /t.j. Dz.U. 2001 nr 75 poz. 802/. W uzasadnieniu powołano się na opinię Sekretariatu Światowej Organizacji Celnej z dnia 18 marca 2002 r., w której zaproponowano podpozycję 3302 10 Taryfy celnej, jako właściwą do klasyfikacji produktu o nazwie handlowej "P.-C. F.".

Po wydaniu tej decyzji i powołując się na jej treść, strona złożyła do Naczelnika Urzędu Celnego w B. wniosek o uznanie zgłoszenia za nieprawidłowe w części dotyczącej klasyfikacji towarowej oraz stawek celnych i określenia długu celnego. Równocześnie wniesiono na podstawie art. 246 par. 2 i 4 oraz art. 249 Kodeksu celnego o zwrot nienależnie uiszczonych należności celnych wraz z odsetkami.

Organ I instancji, po rozpoznaniu powyższego wniosku, wydał decyzję, w której uznał przedmiotowe zgłoszenie celne za prawidłowe. W uzasadnieniu podkreślono, że przedstawiona przez stronę decyzja Prezesa GUC z dnia 23 kwietnia 2002 r., nie daje podstaw do zmiany kodu taryfy celnej. Powołano się na treść art. 5 par. 2 Kodeksu celnego, z którego wynika, że wiążąca informacja taryfowa wiąże organy celne oraz podmioty, którym udzielano tej informacji.

Strona 1/6