Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, Podatkowe postępowanie, Administracyjne postępowanie
Tezy

Decyzja kasacyjna, przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia, nie może być uznana za decyzję wydaną na niekorzyść strony, skoro nie zawiera rozstrzygnięcia merytorycznego.

Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia 5 czerwca 2003 r., na podstawie art. 15 ust. 1, 4 i 6, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. "b" i pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym w 1997 r. uwzględniając przepisy par. 2 ust. 6-8 i par. 6a ust. 1-2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego /Dz.U. 1996 nr 39 poz. 171/ oraz art. 233 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, Izba Skarbowa w B. po rozpatrzeniu odwołania Spółka z o.o. w T. od decyzji Trzeciego Urzędu Skarbowego w T. z dnia 28.04.2003 r. stwierdzającej istnienie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r. w kwocie 690.886 zł i odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w tym podatku w kwocie 75.662 zł - decyzję organu pierwszej instancji uchyliła w całości i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że Spółka C. pismem z dnia 4.03.2003 r. złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r. w kwocie 766.548 zł, załączając do wniosku korektę zeznania CIT-8 za 1997 r. oraz wyliczenia wysokości nadpłaty, wskazując osiem rodzajów kosztów i wydatków podwyższających koszty uzyskania przychodów za 1997 r. W uzasadnieniu wniosku powołano ustalenia decyzji Izby Skarbowej w B. dnia 23.12.2002 r. dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r. określonego dla Spółki.

Po zebraniu dowodów i odebraniu wyjaśnień od Spółki dotyczących wydatku na rzecz S., Urząd Skarbowy stwierdził decyzją z 28.04.2003 r. istnienie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r. w kwocie 690.886 zł i odmówił stwierdzenia nadpłaty pozostałej wnioskowanej przez Spółkę kwoty 75.662 zł z uwagi na brak dowodu potwierdzającego, że Spółka była stroną operacji gospodarczej udokumentowanej rachunkiem wystawionym przez ww. firmę.

W odwołaniu od tej decyzji, Spółka podniosła, iż skontrolowana przez organy podatkowe dokumentacja jest wystarczająca do stwierdzenia, że wydatek poniesiony na podstawie obcego dowodu stanowił koszt uzyskania dochodu. Wadliwość jednego dokumentu, z kilku dotyczących spornej kwestii, nie może przekreślać wiarygodności pozostałych.

W postępowaniu odwoławczym z uwagi na uzasadnienie wniosku, jak i odwołania przez Spółkę, wynikami czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 r., organ odwoławczy poddał szczegółowej analizie oceny prawne określonych zaległości mających miejsce w 1996 r. zawarte w wyroku NSA z dnia 27 lutego 2002 r., I SA/Gd 574/00, decyzji Izby Skarbowej w B. z 13.05.2002 r. dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 r., decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z 12.11.2002 r. określającej Spółce podatek dochodowy od osób prawnych za 1996 r. oraz decyzji Izby Skarbowej w B. z dnia 23.11.2002 r. uchylającą w części ww. decyzję organu kontroli skarbowej i określającej należny podatek dochodowy od osób prawnych za 1996 r. Analiza wskazanych dokumentów zdaniem Izby Skarbowej uzasadnia bezpośrednie zwiększenie kosztów uzyskania przychodów za 1997 r. o kwotę 1.099.593,95 zł, którą stanowi suma kwot z tytułu odpisu amortyzacyjnego od zlikwidowanej na potrzeby inwestycji kotłowni, wydatki na sponsorowanie, odpisy amortyzacyjne od wartości ulepszeń dokonanych w 1996 r., nabycia w celach reklamowych kalendarzy oraz wydatków na filmy wykorzystywane w celach reklamowych.

Strona 1/3