Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

II GZ 1237/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi Gminy P. na decyzję Samorządu Województwa Mazowieckiego z dnia [...] marca 2016 r...
., sygn. akt V Sa/Wa 1696/16 po rozpatrzeniu wniosku Gminy P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wniesionej na rozstrzygnięcie Samorządu...

V SA/Wa 1696/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi G.P. na rozstrzygnięcie Samorządu Województwa (...) z dnia (...) marca...
2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na realizację operacji postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi...

V SA/Wa 1696/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

), do której strona uiściła ww. wpis w kwocie 200 zł., Pismem z 22 lipca 2016 r. (data nadania) pełnomocnik skarżącej wniósł w imieniu strony o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sadowego od skargi Następnie postanowieniem z dnia 7 grudnia 2016 r., wydanym...

III SA/Po 546/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-20

jest to, że strona nie uzupełniła braków wniosku w terminie 7 dni a jej pismo o wydłużenie termu zostało uznane za wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności, któremu...
ta została wybrana przez [...] uchwałą z dnia [...]r. i przekazana Zarządowi Województwa . Pismem z dnia [...]r. [...]wezwano do uzupełnienia w terminie 7 dni braków wniosku...

II SA/Go 1059/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-20

środowiska naturalnego. W wyniku realizacji projektu podejmowane będą działania polegające na przywróceniu żeglowności rzek oraz udrażnianiu przepływu poprzez diagnozowanie...
oraz podejmowanie działań polegających na przywróceniu jego stanu pierwotnego. Zdaniem wnioskodawcy, planowana do realizacji operacja ma charakter innowacyjny...

II GSK 1164/14 - Wyrok NSA z 2015-06-18

wcześniejszą interpretację zapisu § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia akcentując, że przez użycie w zwrotów 'usuwania szkód' oraz terminu 'zabiegi' należy bowiem rozumieć...
zaistniałe już skutki, tak więc dofinansowaniu podlegają czynności (zabiegi) związane z przywróceniem stanu pierwotnego po zniszczeniu na skutek klęski żywiołowej...

V SA/Wa 81/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej krajowej stopie...
wniosła skargę, wnioskując o przywrócenie wniosku do ponownej oceny w zakresie wskazanych kryteriów wyboru operacji oraz stwierdzenie, że ocena wniosku została...

V SA/Wa 236/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-07

. Wyjaśniła, że otrzymany termin na złożenie wszelkich uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy to 7 dni, co stanowi niezmiernie trudne zadanie dla niedużej firmy...
marketingu i budowaniu wspólnej sprzedaży., W związku z powyższym Skarżąca wniosła o przywrócenie wniosku do oceny i finalne podpisanie umowy., W odpowiedzi na skargę organ...