Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

II GZ 370/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-09

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. S. na uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie...
w Szczecinie postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2021 r., sygn. akt II SA/Sz 870/20, w punkcie 1/ odrzucił wniosek W. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę...

II GSK 1269/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji., Wniosek strony...
po 1.617,00 zł każda, płatne w terminach określonych w uchwale., B. P. w czerwcu 2011 r. przystąpił do egzaminu radcowskiego, uzyskał pozytywny wynik i zwrócił...