Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 2905/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

Transportu Kolejowego z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od Prezesa Urzędu Transportu...
Kolejowego z [...] marca 2015 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, (II) stwierdził, że zaskarżone postanowienie...

II GZ 355/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-10

doręczył jej 11 dni przed końcem terminu wyznaczonego na podjęcie działań, co uniemożliwiło skarżącej dokonanie jakichkolwiek ustaleń z B. Sp. z o.o. i zawarcie umowy...
będzie konieczność podjęcia przez skarżącą złożonych działań, służących przywróceniu stanu poprzedniego. W szczególności czynności prowadzących do wyegzekwowania...

II GZ 277/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-29

, bowiem decyzję doręczył jej 6 dni przed końcem terminu wyznaczonego na podjęcie działań., Skarżąca wskazała ponadto, że wykonanie zaskarżonej decyzji narazi ją na znaczną szkodę...
wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu. Argumentacja skarżącej została oparta na dwóch kwestiach. Pierwsza dotyczyła terminu jaki organ ustalił na usunięcie naruszenia...