Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

VIII SA/Wa 291/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-25

. Z. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Przedmiotem...
rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga L. Ż. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości znak [...] z [...] stycznia 2016 r., w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...

II SA/Wa 372/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-05

niejawnym wniosku G. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] września 2010 r. znak [...] w przedmiocie odmowy...
dopuszczenia asystenta sędziego do egzaminu sędziowskiego postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi - G. Z. (dalej jako skarżąca) pismem z 25 stycznia 2011 r. złożyła...

II GZ 145/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-08

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi C. C. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu...
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej: p.p.s.a.) odrzucił wniosek C. C. o przywrócenie terminu do wniesienia...

VI SA/Wa 1967/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-12

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z [...] lipca 2016 r...
. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skarżąca - M. S., złożyła do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Wa 1103/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-28

S. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi S. G. na decyzję Ministra Sprawiedliwości nr [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r...
. w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikacje ogólną postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej - Postanowieniem z dnia 18 października 2013 r. Wojewódzki Sąd...

IV SAB/Wa 43/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-05

niejawnym wniosku Z. B. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia starszego referendarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12...
lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Z. B. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania orzeczenia postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...

II GZ 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-20

o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na pozostawienie bez rozpoznania wniosku o wyłączenie referendarza w sprawie ze skargi R P na postanowienie Ministra...
., Zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 23 czerwca 2018 r., Skarżący nadał zażalenie na zarządzenie i wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia w dniu 24...

VI SA/Wa 2198/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-23

Sprawiedliwości z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę Postanowieniem...
z dnia [...] września 2009 r. nr [...] Minister Sprawiedliwości odmówił K. S. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją...

VI SA/Wa 475/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-14

niejawnym wniosku A. L. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi A. L. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia...
[...] grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską postanawia odmówić przywrócenia terminu Pismem z dnia 28 stycznia...

II GZ 858/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-28

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M S na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia[..] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odwołania...
ze stanowiska notariusza postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 12 stycznia 2017 r. odrzucił wniosek M S o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   41