Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 848/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-04-24

Warunkiem koniecznym do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu w trybie art. 162 i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz...
czynności procesowej, to złożony wniosek o przywrócenie terminu nie powoduje wszczęcia postępowania w tym przedmiocie, a wniosek taki podlega ocenie w postępowaniu...

II SA/Gd 1611/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-10

Zdanie 'przepraszam że piszę po terminie, ale każdy mnie zwodził i sama nie wiedziałam co robić' nie jest prośbą o przywrócenie terminu, a jedynie oświadczeniem...
prośba o przywrócenie terminu. Za taką prośbę Kolegium nie uznało wzmianki, jaką Anna S. zamieściła w końcowej części odwołania, a mianowicie, że po otrzymaniu odwołania...

SA/Gd 1401/85 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1986-03-19

1. oddalić wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu., 2. odrzucić skargę. Wniosek powyższy nie zasługuje na uwzględnienie., Zgodnie bowiem z art...
. 168 par. 1 Kpc w związku z art. 204 par. 2 Kpa dopuszczalnym jest przywrócenie terminu dla dokonania czynności procesowej, jeśli uchybienie terminowi spowodowane zostało...

I SA/Gd 1359/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-03

i art. 59/ o przywróceniu terminu dla dokonania czynności procesowych, jeśli uchybienia nastąpiły bez winy podatnika. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu...
3 kwietnia 1998 r. sprawy ze skargi Mieczysława M. na postanowienie Izby Skarbowej w G. z dnia 11 lipca 1996 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenie terminu...

I SA/Gd 328/96 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1997-02-12

przywróci termin do złożenia skargi, jeżeli wpłynęła ona do organu, a ten bez uzasadnionej przyczyny przekaże ją Sądowi z naruszeniem art. 65 par. 1 Kpa., 2. Sąd administracyjny...
skarżących o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 1996 r. Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku odrzucił skargę...

SA/Gd 1323/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-02-14

, do których nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego /art. 58-60/ przewidujące możliwość przywrócenia terminy - przewidzianego przez prawo bądź...
po terminie /16 sierpnia/ doprowadziło do wydania decyzji odmawiającej zwolnienia od podatku., W odwołaniu od decyzji podatniczka wniosła o przywrócenie terminu do złożenia...

II SA/Gd 882/02 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2002-11-19

Budowlanego w B. z dnia 5 kwietnia 2002 r. (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przebudowy budynku postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...
. tenże pełnomocnik wnosi o przywrócenie terminu do wniesienia 'zryczałtowanej opłaty sądowej w wysokości 10 zł', powołując się na wniosek jaki w tym zakresie...

I SA/Gd 1344/96 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1996-11-29

, które otrzymał w dniu 31 października 1996 r., W tej sytuacji wniosek o przywrócenie terminu złożony w Sądzie w dniu 8 listopada 1996 r. należało uznać za wniesiony...
postanawia odrzucić wniosek. Z oświadczenia skarżącego wynika, iż o uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu sądowego dowiedział się z postanowienia o odrzuceniu skargi...

I SA/Gd 2282/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-05-21

Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Henryka K. na postanowienie Izby Skarbowej w B. z dnia 23 września 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
/Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ tj. w ciągu 7 dni od dnia ustania choroby, na którą powoływał się w swojej prośbie, wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

I SA/Gd 605/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-09-12

oddala skargę w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na 1996 r. Naczelny Sąd...
z wniosku strony o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się opodatkowania w 1996 r. w formie zryczałtowanej od przychodów ewidencjonowanych...
1   Następne >   +2   6