Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 995/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-07

. na postanowienie Izby Skarbowej w P.-T. z dnia 3 lipca 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu określonego w art. 175 Kpa - uchyla zaskarżone postanowienie...
terminu przewidzianego w art. 175 par 1 Kpa., W dniu 7 marca 1994 r. do Urzędu Skarbowego wpłynęło pismo Cezarego S. z 6 marca 1994 r., zawierające prośbę o przywrócenie...

II SA/Łd 2461/98 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1999-04-08

.' Spółka z o.o. w Ł. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, 2/ odrzucić skargę, (...). W dniu 18 listopada 1998 r. strona skarżąca 'A.-B.' Spółka z o.o....
30 grudnia 1998 r. pełnomocnik 'A.-B.' Spółka z o.o. w Ł. złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu stałego od wniesionej skargi i uiścił należny wpis...

I SA/Łd 724/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-06-15

. z dnia 23 marca 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchylenia terminu do wniesienia odwołania - uchyla zaskarżone...
., Od decyzji tej Jerzy M. wniósł odwołanie /nadane na poczcie w dniu 16 stycznia 1998 r./, w którym jednocześnie wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Podniósł...

SA/Ł 1009/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-08-03

. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w K. w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec...
odwołania, to i tak nastąpiło uchybienie terminu określonego w art. 58 par. 2 Kpa., Odwołanie, jak i wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, złożył on w dniu 18...

SA/Ł 2665/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-11-27

Naczelny Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpatrywania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania; właściwy jest wyłącznie administracyjny organ...
uzyskania wpływów z niesłusznie naliczonego podatku. Wniósł również alternatywnie o przywrócenie terminu do złożenia odwołania., Na żądanie sądu skarżący przedstawił dowód...

SA/Ł 1071/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-04-24

. 50 ze zm./ jest terminem prawa materialnego. oddala skargę w przedmiocie przywrócenie terminu do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-1. Pismem z 16.11.1994 r. W.N....
zwrócił się do Urzędu Skarbowego w P. o przywrócenie terminu do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-1. Podał, że w okresie od 1985 r. do 10.1.1991 r. prowadził wspólnie...

SA/Ł 2068/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-02-28

. 58-60/, dotyczące możliwości przywrócenia terminu - przewidzianego przez prawo lub wyznaczonego przez organ prowadzący postępowanie - dla dopełnienia określonej czynności...
jednak odróżnić przywrócenie terminu w Kpa od odroczenia terminu prawa materialnego. Przywraca się termin naruszony, a odroczenie terminu jest możliwe tylko wówczas...

I SA/Łd 2280/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-11-28

może dochodzić zwrotu tego podatku. Odmowa zwrotu tego podatku z powołaniem się na miesięczny termin z art. 11b i niemożność przywrócenia tego terminu /w dniu 25 maja 2000 r. Spółka...
wniosła o przywrócenie terminu/ sprawia, że podatnik czuje się oszukany w majestacie prawa, uważając, że poczucie sprawiedliwości wymaga spełnienia tej prośby., Izba...

SA/Ł 3157/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-08-29

Skarbowego z wnioskiem o przywrócenie terminu do odliczenia podatku zawartego w dokumentach odprawy celnej otrzymanych w czerwcu 1994 r., Na powyższy wniosek Urząd...
kwoty podatku należnego., Omawiane terminyterminami prawa materialnego. Nie mogą więc zostać przywrócone., Z tego powodu przyczyny, dla których podatnik uchybił...

I SA/Łd 725/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-10-15

określony w art. 14 ust. 6 powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług jest terminem prawa materialnego. Organ odwoławczy nie mógł zatem przywrócić naruszonego...
przywrócenia terminu - przewidzianego przez prawo lub wyznaczonego przez organ prowadzący postępowanie - dla dopełnienia określonej czynności procesowej /por. wyrok NSA z dnia...
1   Następne >   +2   4