Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II OSK 809/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

actum jest szczególnie widoczne w sytuacjach wprowadzania zwolnień od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, przewidzianego w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego...
robót budowlanych. W konsekwencji, przesłanka określona w art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego jest oceniana według tego, czy pozwolenie na budowę było wymagane w dacie budowy...

II OSK 811/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

jest szczególnie widoczne w sytuacjach wprowadzania zwolnień od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, przewidzianego w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego. Mimo wprowadzania...
. W konsekwencji, przesłanka określona w art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego jest oceniana według tego, czy pozwolenie na budowę było wymagane w dacie budowy obiektu...

II OSK 810/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

ust. 1 Prawa budowlanego. Mimo wprowadzania kolejnych zwolnień, w przepisach art. 29 ust. 1 i 2, dla przyjęcia istnienia wymogu posiadania pozwolenia na budowę istotny...
jest stan prawny w dacie wykonania robót budowlanych. W konsekwencji, przesłanka określona w art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego jest oceniana według tego, czy pozwolenie...

II OZ 656/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-04

tym bowiem, z racji postawienia przez skarżącego zarzutu błędnej wykładni art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r...
[...] z dnia [...] czerwca 2018 r., nr [...], w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę fermy trzody chlewnej. Sąd stwierdził...

II SA/Kr 115/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-09

nieruchomości sąsiednich czy też zgodność budynku ze wszystkimi przepisami szeroko rozumianego prawa budowlanego. Interpretując owe wymagania weterynaryjne trzeba mieć...
działalność nadzorowaną podmiot: Ferma Drobiu, [...], 2. stwierdził spełnienie wymagań weterynaryjnych przez poszczególne obiekty budowlane zakładu odchowu drobiu...

II SA/Rz 814/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-19

przepisami prawa I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w L. z dnia [...] czerwca 2005 r. Nr [...] znak: [...]; II. stwierdza...
; 5/ usunąć z placu targowego materiały budowlane oraz określił, że obowiązki wymienione w pkt 2,3,4 należy wykonać do 30.06.2005r., a z pkt 1 i 5 do 30 września 2005r...

II SA/Kr 59/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-05

cyrkowa. Tym samym, w ocenie organu II instancji, dokonując rejestracji, w ramach swoich kompetencji, organ weterynaryjny zobowiązany jest brać pod uwagę cały system prawa...
, ponieważ posiadanie i przetrzymywanie zwierząt wskazanych we wniosku gatunków jest zabronione przez prawo powszechnie obowiązujące, organ l instancji zobligowany był wydać decyzję...

II SA/Wr 137/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-10

- Alicja Palus, , Protokolant asystent sędziego - Wojciech Śnieżyński, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 lipca 2016 r. sprawy ze skargi Rzecznika Praw...
temu podmiotowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. W ocenie organu I instancji, A. R. nie spełniając wymogów wynikających z przytoczonych przepisów, działa z naruszeniem norm prawa...

II SA/Go 891/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-25

z definicją legalną pojęcia 'ośrodek', zawartą w art. 2 u.o.z., ośrodkiem jest: budynek, tymczasowy obiekt budowlany lub miejsce, w którym są utrzymywane zwierzęta przeznaczone...
utrzymywania świń, ośrodek nie musiał posiadać przeznaczonego na ten cel pomieszczenia. Taki wniosek byłby sprzeczny z ustawową definicją ośrodka jako obiektu budowlanego...

II SA/Ol 230/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-02-23

przeprowadzenia prac budowlanych polegających na rozbudowie zakładu i zmianie układu pomieszczeń w budynku podlegającym ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Producent, będąc...
siedziby zakładu, czym nie dowiodła jakichkolwiek działań mających na celu dostosowanie istniejącego zakładu do wymaganych przepisów prawa., Wyjaśnił też, że organowi...
1   Następne >   3