Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SAB/Wa 697/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-08

Budowlanego w W., jak również stanu rażącego naruszenia prawa mającego miejsce na ww. nieruchomości i znanego Panu Rektorowi z urzędu, U. zawarł na przełomie 2015 i 2016 r...
[...] kwietnia 2017 r., wbrew stanowisku Rektora U., należy uznać za informację publiczną., W świetle postanowień art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego, dziennik budowy stanowi urzędowy...

II SA/Rz 811/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

i przyswoić. Podobnie jest z przedmiotem prawo administracyjne w skład którego wchodzi min. problematyka gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego. Dodatkowo zagadnienia...
postanowienie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu [...] z dnia [...] lipca 2008r. nr [...] odmawiające wydania J. T. wnioskowanego zaświadczenia...

II SA/Ol 208/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-07

osobowych i prawo do prywatności osób, których dane osobowe miałyby zostać udostępnione. Organ wskazał również na art. 47 i 51 Konstytucji RP, stanowiący gwarancję...
ją uchylić z przyczyn wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego., Po rozpatrzeniu odwołania, organ II instancji, decyzją z dnia 11 lutego 2013r...

III SA/Kr 770/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-14

uniemożliwia, uzyskanie uprawnień projektowych i budowlanych, a wydana decyzja jest krzywdząca i narusza zaufanie do państwa prawa., W odpowiedzi na skargę Rektor Politechniki...
nadania tytułu zawodowego magister inżynier. W podstawie prawnej Rektor powołał przepis art. 207 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164...

III SA/Kr 771/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-14

[...] w przedmiocie nadania tytułu zawodowego magister inżynier. W podstawie prawnej Rektor powołał przepis art. 207 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym...
Wydziału Architektury. Zdaniem skarżącego spełniając wymogi studiów na kierunku architektura krajobrazu nabył 'ekspektatywę praw lub prawo nabyte do obiecanego tytułu...

III SA/Kr 772/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-14

tytuł zawodowy uniemożliwia, uzyskanie uprawnień projektowych i budowlanych, a wydana decyzja jest krzywdząca i narusza zaufanie do państwa prawa., W odpowiedzi na skargę...
nadania tytułu zawodowego magister inżynier. W podstawie prawnej Rektor powołał przepis art. 207 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164...

III SA/Kr 294/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-03

ust. 1 i 3 oraz 92 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm., zwanej dalej Prawem o szkolnictwie...
i ust. 2, art. 91 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 104 k.p.a. i na podstawie § 22-24 i § 30 Regulaminu, Rektor Akademii [...] w K odmówił przyznania...

I OSK 3133/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

udzielenia informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa - Uniwersytetu Gdańskiego, naruszenie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie...
z upoważnienia Rektora oraz brak pouczenia o prawie do złożenia odwołania. Wskazując na powyższe uchybienia skarżący wniósł o uchylenie obu wydanych w sprawie decyzji...

II SA/Op 190/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-13

, a gwarantowane w art. 2 Konstytucji RP, pozbawiając go m.in. prawa o ubieganie się o uprawnienia budowlane, w zakresie § 12 pkt 1 w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia...
oraz art. 257 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, a także § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r...

II SA/Gd 342/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-08-20

- Uniwersytetu, naruszenie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) poprzez podpisanie decyzji...
o prawie do złożenia odwołania. Wskazując na powyższe uchybienia skarżący wniósł o uchylenie obu wydanych w sprawie decyzji., Uzasadniając zarzuty skargi wyjaśniono...
1   Następne >   +2   4