Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wr 2459/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-01

W. na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./, art. 104 Kpa oraz art. 4 ust. 1 pkt 11 i ust. 2 ustawy z dnia...
Prawo budowlane nakazał Przedsiębiorstwu Grupa Inwestycyjna 'GI' Sp. z o.o. we W. rozbiórkę wykonanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch zespołów budynków...

II SA/Wr 1945/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-03-12

Nie można w uzasadnieniu decyzji podjętej w innej sprawie przesądzić brak podstaw do zastosowania art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89...
1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, nakazał Marii i Bożysławowi N. dostarczyć do 30 września 1999 r. dokumentację powykonawczą na dokonane roboty...

II SA/Wr 527/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-09-18

. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Przepis ten wyłącza możliwość stosowania art. 50 oraz art. 51 ustawy Prawo budowlane...
tej ustawy., 3. Dyspozycje przepisów art. 50 i art. 51 ustawy Prawo budowlane nie mogą służyć łagodzeniu skutków zastosowania restrykcyjnego art. 48 tejże ustawy. Naczelny...

II SA/Wr 81/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-11-15

Przepis art. 50 i art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie może służyć łagodzeniu skutków zastosowania restrykcyjnego...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ oraz art. 104 Kpa Kierownik Urzędu Rejonowego w M. nakazał Reginie i Stanisławowi S...

II SA/Wr 2058/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-05-15

. 84 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ oraz art. 104 Kpa, po rozpoznaniu z urzędu sprawy budowy boksu garażowego w K.-Z., przy ul...
wskazują, na popełnioną samowolę budowlaną której konsekwencje określone zostały w art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Od decyzji tej strona złożyła...

II SA/Wr 236/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-12-12

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ organ nadzoru urbanistyczno-budowlanego nie może orzekać o nakazaniu...
. Kierownik Urzędu Rejonowego w Z. na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ nakazał właścicielowi...

II SA/Wr 1881/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-03-05

wchodzącej w rachubę instytucji Prawa budowlanego oraz pomijanie zapadłych tam rozstrzygnięć i w konsekwencji wydanie decyzji sprzecznej z innymi decyzjami organów...
rozstrzygania dla realizacji normy wynikającej z art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...

II SA/Wr 1929/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-05-21

wrocławskim domagał się na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przeprowadzenia kontroli na działce 95/2 w miejscowości S. gmina D...
.-T. gmina D. z przepisami Prawa budowlanego orzeczono o umorzeniu postępowania administracyjnego., Odwołanie od tej decyzji złożył Janusz T. domagając się zlikwidowania...

II SA/Wr 1594/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-05

Budowlanego dla m. W. z dnia 28 kwietnia 2000 r., (...), na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1974 r. - Prawo budowlane...
w zabudowie bliźniaczej przy ul. Sz. Sz. 15 we W. do stanu zgodnego z prawem budowlanym i uzyskania pozwolenia na użytkowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na sklep spożywczy...

II SA/Wr 1936/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-12-17

Zastosowanie przepisu art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ dopuszczalne jest tylko do robót budowlanych...
wykonywanych w warunkach określonych w przepisie art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Polskiego Związku Wędkarskiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   20