Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 3271/14 - Wyrok NSA z 2016-06-30

a w szczególności drugi człon tego terminu, przymiotnik 'publiczna' występuje jako synonim określeń 'ogólnonarodowe' lub 'społeczne' (np. interesy ogólnonarodowe, potrzeby...
społeczne itp.), a w słownikach tłumaczy się go jako: powszechne, jawne, przeznaczone dla ogółu (W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa...

I OSK 1477/18 - Wyrok NSA z 2018-12-10

się on w szkole ponadpodstawowej to nie spełnił elementu definicji domownika wynikającej z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników...
2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. W ocenie organu brak było podstaw do zaliczenia przedmiotowego okresu do wysługi lat uwzględnianej...

I OSK 210/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

za pomocą słów kluczowych?, - pytania nr 8) Czy Prezes RM wyraził zgodę na podjęcie przez SKW współdziałania z amerykańską Agencją Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) i ile...
[...] i [...] . Fundacja podkreślała, że jej pytania wynikają jedynie z potrzeby sprawowania społecznej kontroli nad działaniami służb i nie zmierzają do uzyskania informacji zebranych...

I OSK 661/18 - Wyrok NSA z 2019-11-07

, że uzyskiwanie, utrwalanie treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych, uzyskiwanie i utrwalanie treści korespondencji...
, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uzyskiwanie i utrwalanie danych zawartych w informatycznych nośnikach danych...

I OSK 2187/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego jest centralnym organem administracji rządowej, działającym odpowiednio przy pomocy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, będącym urzędem...
Kontrwywiadu Wojskowego jest centralnym organem administracji rządowej, działającym odpowiednio przy pomocy SKW, będącym urzędem administracji rządowej. Dodatkowo Sąd zauważył...

II SA/Wa 1731/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-09

do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku służbowego oraz z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dotyczące zajmowanego ostatnio stanowiska służbowego...
wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów. Skarżący zarzucił również naruszenie art. 28 ust. 2 pkt 3 i 5 oraz ust...