Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

IV SA/Wr 194/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-17

poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
Społecznej w D., wydaną z powołaniem się na przepisy art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182), rozporządzenia...

II SA/Po 884/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-08

za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Prezydenta Miasta O.z dnia [....] 2012 r. Nr [....] oraz z dnia [....] 2012 r...
wydatków poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w O. z tytułu odpłatności za pobyt Z. S. w Domu Pomocy Społecznej w P.:, - za okres od 10 sierpnia...

I OSK 3187/14 - Wyrok NSA z 2016-06-16

poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 17 września 2014 r...
z dnia 11 września 2013 r., nr [..]Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [..], wydaną z powołaniem się na przepisy art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca...

IV SA/Wr 602/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-05

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [....] r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia na stałe w domu pomocy społecznej I. oddala skargę; II...
, nr [...] o umieszczeniu skarżącego na stałe w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w O. Ś., przy ul. [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania...

IV SA/Wr 419/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do Domu Pomocy Społecznej w W. oddala skargę w całości. Zaskarżoną...
i Gminy W., decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W.z dnia [...] kwietnia 2019 r. ([...]) o odmowie skierowania skarżącej T.G. do Domu Pomocy Społecznej...

I SA/Wa 704/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-21

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta miasta W. z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej., Decyzja wydana została...

II SA/Łd 887/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-19

roku sprawy ze skargi D. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną...
o odmowie umieszczenia D. R. w Domu Pomocy Społecznej w N.., Z akt sprawy wynika, że decyzją z [...] strona została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej (dalej też 'DPS...

IV SA/Wr 374/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej I. uchyla...
., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w sprawie ustalenia H. J. odpłatności za pobyt matki - M. Z. w domu pomocy społecznej począwszy od 23 września 2001r...

IV SA/Gl 581/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-28

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 5 grudnia 2014 r., złożonym do Gminnego Ośrodka Pomocy...
Społecznej w O. A.J., mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w D. (od dnia 29 września 2010 r.), prowadzonego przez podmiot prawa prywatnego, zgłosiła potrzebę umieszczenia...

II SA/Po 611/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-13

Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu wydatków z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej; oddala skargę Decyzją z dnia [...] kwietnia...
poniesionych przez Gminę K. w okresie od [...] marca 2015 r. do [...] kwietnia 2015 r. w związku z pobytem C. W. w Domu Pomocy Społecznej w [...] za okres od dnia [...] marca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100